Przetargi.pl
Identyfikacja wizualna Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia w związku z realizacją Projektu (SPPW) KIK/34 ,,Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ogłasza przetarg

 • Adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 61/63
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5509767 , fax. 22 8421103
 • Data zamieszczenia: 2016-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
  ul. Powsińska 61/63 61/63
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5509767, fax. 22 8421103
  REGON: 00028847800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izz.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka naukowo-badawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Identyfikacja wizualna Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia w związku z realizacją Projektu (SPPW) KIK/34 ,,Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Identyfikacja wizualna Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia w związku z realizacją Projektu (SPPW) KIK/34 Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Szczegółowy zakres prac obejmujących przedmiot zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798225007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena merytoryczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://izz.waw.pl/pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach