Przetargi.pl
skład, łamanie druku, korekta i druk poradnika dla zarządców dróg pn. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym w ilości 3500 egzemplarzy oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ramach Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. + 48 22 245 57 31 , fax. + 48 22 892 04 76
 • Data zamieszczenia: 2015-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  ul. Królewska 27 27
  00-060 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. + 48 22 245 57 31, fax. + 48 22 892 04 76
  REGON: 14588148800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mac.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  skład, łamanie druku, korekta i druk poradnika dla zarządców dróg pn. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym w ilości 3500 egzemplarzy oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ramach Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest skład, łamanie druku, korekta i druk poradnika dla zarządców dróg pn. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym w ilości 3500 egzemplarzy oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ramach Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798225007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania druku i dostawy publikacji do siedziby Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mac.bip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach