Przetargi.pl
Usługa opracowania projektu graficznego ulotek oraz przygotowanie, wydruk i dostawa ulotek, postępowanie nr 14/PZP/2016

LUX MED Tabita Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 73 76 404 , fax. 22 73 76 456
 • Data zamieszczenia: 2016-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: LUX MED Tabita Sp. z o.o.
  ul. Długa 43 43
  05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
  tel. 22 73 76 404, fax. 22 73 76 456
  REGON: 14209611600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tabita.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Beneficjent

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa opracowania projektu graficznego ulotek oraz przygotowanie, wydruk i dostawa ulotek, postępowanie nr 14/PZP/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania projektu graficznego ulotek oraz przygotowanie, wydruk i dostawa ulotek, postępowanie nr 14/PZP/2016
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798225007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tabita.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach