Przetargi.pl
Wykonanie projektu graficznego kalendarza dla rolników na 2017 rok wraz z jego wydrukowaniem i dostawą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala ogłasza przetarg

 • Adres: 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5926420, 5926590 , fax. 022 5926663
 • Data zamieszczenia: 2016-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
  Al. Niepodległości 190 190
  00-608 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5926420, 5926590, fax. 022 5926663
  REGON: 01251326200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu graficznego kalendarza dla rolników na 2017 rok wraz z jego wydrukowaniem i dostawą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego kalendarza dla rolników na 2017 rok wraz z jego wydrukowaniem i dostawą do Oddziałów Regionalnych i Centrali KRUS. 2. Dodatkowe wymagania dotyczące zamówienia: 1) do oferty należy dołączyć wstępny projekt graficzny kalendarza, który będzie podlegać ocenie w kryteriach oceny ofert, 2) powinien on zostać przedstawiony w wersji papierowej w formie spójnej dla wszystkich stron kalendarza tj. 4 strony okładki i 24 strony środka, 3) powinien spełniać wymogi określone w Rozdziale II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż nie musi spełniać wymogów formalnych wskazanych w pkt II lit. d), e), f), g) oraz h) z wyjątkiem wymogu dotyczącego formatu, który może mieć inne wymiary, jednak nie mniejsze niż 210 x 297 mm (format A4) po złożeniu, 4) projekt powinien być przedstawiony w jednej wersji. W przypadku przedstawienia kilku wersji lub gdy projekt nie będzie spełniał wymogów określonych w Rozdziale II (z zastrzeżeniem postanowień ppkt 3 powyżej), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział II SIWZ. UWAGA! Zamawiający dysponuje: - logo akcji - Upadek to nie przypadek - w formacie .jpg - logo KRUS w formacie .crl - logo kalendarza wydarzeń prewencyjnych w formacie .jpg Zostaną one przekazane zainteresowanym Wykonawcom, na ich wniosek mailowy złożony na adres - bzp@krus.gov.pl Zamawiający wyjaśnia, że zielony kolor logo KRUS jest ustalony tylko w palecie barw PANTONE, jednakże dopuszcza się użycie innej palety barw pod warunkiem, że logo KRUS będzie odpowiadał barwie PANTONE - 348 C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798225007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wartość merytoryczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krus.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach