Przetargi.pl
Stworzenie projektu graficznego notesu wraz z jego ręcznym wykonaniem.

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4476100 , fax. 022 4476152
 • Data zamieszczenia: 2016-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Adama Mickiewicza
  ul. Mokotowska 25 25
  00-560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4476100, fax. 022 4476152
  REGON: 14047007100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stworzenie projektu graficznego notesu wraz z jego ręcznym wykonaniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest stworzenie projektu graficznego notesu wraz z jego ręcznym wykonaniem Wycena powinna obejmować: 1) stworzenie projektu graficznego notesu przy uwzględnieniu podanej poniżej specyfikacji technicznej wraz z kosztami przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu; 2) wykonanie notesu wg określonej specyfikacji technicznej; 3) dostarczenie gotowych notesów do dnia 06 czerwca 2016 roku, ul. Mokotowska 25, Warszawa 1. Notes w formie zeszytu: Format 205X125 mm Liczba stron: 60 Wsad: 90g, papier typu Olin Rough Creme. Bez zadruku. Oprawa: zeszytowa, szycie szpagatem Okładka: karton ok 220g Wykończenie: zaokrąglone rogi, zamykanie na gumkę. Metoda druku: Sitodruk lub offset na pierwszej i czwartej okładce. Nakład: 600 sztuk Wymagania dotyczące projektu graficznego notesu: Projekt graficzny notesu musi uwzględniać założenia techniczne i produkcyjne określone powyżej, jak również następujące warunki: 1. Projekt notesu powinien być utrzymany w stylistyce retro i nawiązujący do kolorów MP Brazylia stanowiących załącznik do SIWZ. 2. Na okładkach musi znajdować się zaproponowany przez Wykonawcę wzór, tzw. pattern . 3. Kartki w środku notesu muszą być gładkie, niezadrukowane. 4. W projekt musi zostać wkomponowany logotyp Culture.pl stanowiący załącznik do SIWZ. 5. W projekt musi zostać wkomponowany tekst dot. Culture.pl stanowiący załącznik do SIWZ. 6. W projekt musi zostać wkomponowany credits Designed by for Culture.pl. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany projektu notesu zaprojektowanego przez wybranego Wykonawcę w zakresie: umieszczenia logotypów, wybranego motywu i kolorystyki oraz zamieszczenia tekstu promocyjnego. 8. Projekt graficzny notesu musi zostać przekazany Zamawiającemu wraz z ofertą na nośniku pendrive lub cd lub dvd w formacie .pdf
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798225007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iam.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach