Przetargi.pl
Obsługa graficzna Polskiej Organizacji Turystycznej wraz z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 5367070, 5367011 , fax. 022 5367004
 • Data zamieszczenia: 2015-12-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Organizacja Turystyczna
  ul. Tytusa Chałubińskiego 8 8
  00-613 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 5367070, 5367011, fax. 022 5367004
  REGON: 01621377500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pot.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa graficzna Polskiej Organizacji Turystycznej wraz z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa graficzna Polskiej Organizacji Turystycznej wraz z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. Zamówienie jest realizowane w ramach środków statutowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798225007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Atrakcyjność i zgodność z obowiązującą Księgą Identyfikacji Wizualnej wstępnych projektów graficznych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pot.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach