Przetargi.pl
Zakup przez Zamawiającego i dostawa abonamentów sportowych dla pracowników i opcjonalnie dla członków ich rodzin

Ministerstwo Gospodarki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 693 59 45, 693 54 16 , fax. 022 693 40 07, 693 40 95
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Gospodarki
  Plac Trzech Krzyży 3/5 3/5
  00-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 693 59 45, 693 54 16, fax. 022 693 40 07, 693 40 95
  REGON: 00001773300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mg.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup przez Zamawiającego i dostawa abonamentów sportowych dla pracowników i opcjonalnie dla członków ich rodzin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie, przez okres 12 miesięcy, usług polegających na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych w ramach pakietu (abonamentu) udostępnionego przez Wykonawcę dla pracowników Zamawiającego, osób towarzyszących, w tym dzieci do lat 15 (dalej również łącznie jako użytkownicy), które będą uprawnione do korzystania wyłącznie z basenu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 926210000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//bip.mg.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach