Przetargi.pl
Dostawa urządzenia drukującego z wyposażeniem

Instytut Elektrotechniki ogłasza przetarg

 • Adres: 04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 812-00-21 , fax. 022 6157535
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Elektrotechniki
  ul. Pożaryskiego 28 28
  04-703 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 812-00-21, fax. 022 6157535
  REGON: 00003790200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: iel.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia drukującego z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia drukującego z wyposażeniem o parametrach określonych w rozdziale 2 SIWZ. Technika drukowania: atramentowa kolorowa; Formaty papieru: A0, A1, A2, A3, A4; Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące; Wyposażenie: dedykowany statyw; jeden komplet wkładów atramentowych; papier w rolce A0; papier w rolce A1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302321304
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iel.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach