Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Budowa warsztatów i garaży dla NOSP i TN na lotnisku Łask

12 Terenowy Oddział Lotniskowy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 28A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6840600 , fax. 022 6840666
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy
  ul. Nowowiejska 28A 28A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6840600, fax. 022 6840666
  REGON: 01212598500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Budowa warsztatów i garaży dla NOSP i TN na lotnisku Łask
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Budowa warsztatów i garaży dla NOSP i TN na lotnisku Łask, w zakresie obejmującym: a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym dodatkowych czujek ppoż. w przestrzeni międzysufitowej dla budynków nr 1, 2, 3 i 9; b) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej sterowania centralami wentylacyjnymi i klapami ppoż. wymienionymi w pkt. 3.1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego; c) wykonanie rozbudowy instalacji w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową; d) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.12tol.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach