Przetargi.pl
MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA, WYMIANA KOTŁA GRZEWCZEGO ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY W DPS BRAŃSZCZYK

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 07-221 Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 65
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-29 6794220 , fax. 0-29 7421414
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Jana Pawła II 65 65
  07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie
  tel. 0-29 6794220, fax. 0-29 7421414
  REGON: 00029606400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsbranszczyk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA, WYMIANA KOTŁA GRZEWCZEGO ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY W DPS BRAŃSZCZYK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja źródła ciepła, wymiana kotła grzewczego ze stacją uzdatniania wody w DPS Brańszczyk.  Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45.23.21.40 - 7- Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych; 45.33.11.10- 0 - Instalowanie kotłów; 45.33.30.00 - 0 - Roboty instalacyjne - gazowe; 45.31.00.00 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne Szczegółowy zakres robót odnośnie przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna- załącznik nr 11, dokumentację projektową zawarto w załączniku nr 9, wykonane prace należy wycenić zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym ślepym- załącznik nr 10. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych (lepszych) od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego. Uwaga do Wykonawcy! Złom pochodzący z rozbiórek oraz demontowanych urządzeń stanowi własność Zamawiającego, który należy składować na terenie Zamawiającego - w miejscu przez niego wyznaczonym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321407
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsbranszczyk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną