Przetargi.pl
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO NA POKRYCIE UCHWALONEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO POŻYCZEK I KREDYTÓW PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE w 2013 r. W KWOCIE 525.000,00 PLN

Urząd Gminy Ceranów ogłasza przetarg

 • Adres: 08-322 Ceranów, Ceranów 140
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7870779 , fax. 025 7870779
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ceranów
  Ceranów 140 140
  08-322 Ceranów, woj. mazowieckie
  tel. 025 7870779, fax. 025 7870779
  REGON: 00053640400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: BIP: www.ceranow.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO NA POKRYCIE UCHWALONEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO POŻYCZEK I KREDYTÓW PODLEGAJĄCYCH SPŁACIE w 2013 r. W KWOCIE 525.000,00 PLN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego, w wysokości 525.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, a podlegających spłacie w roku 2013. 1. Okres kredytowania w latach 2013 - 2020. 2. Okres karencji w spłacie rat do 31.12.2014 r. 3. Realizacja kredytu w transzach i terminach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu Gminy. 4. Dopuszcza się refinansowanie rozchodów budżetowych poniesionych w 2013 r., w tym przed datą podpisania umowy o kredyt, w ramach w/w kredytu. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części udzielonego kredytu bez ponoszenia ze strony zamawiającego jakichkolwiek kosztów. 6. Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu po okresie karencji: 1. rata 31.03.2015 r. - 21.875 zł, 2. rata 30.06.2015 r. - 21.875 zł, 3. rata 30.09.2015 r. - 21.875 zł, 4. rata 31.12.2015 r. - 21.875 zł, 5. rata 31.03.2016 r. - 21.875 zł, 6. rata 30.06.2016 r. - 21.875 zł, 7. rata 30.09.2016 r. - 21.875 zł, 8. rata 31.12.2016 r. - 21.875 zł, 9. rata 31.03.2017 r. - 21.875 zł, 10. rata 30.06.2017 r. - 21.875 zł, 11. rata 30.09.2017 r. - 21.875 zł, 12. rata 31.12.2017 r. - 21.875 zł, 13. rata 31.03.2018 r. - 21.875 zł, 14. rata 30.06.2018 r. - 21.875 zł, 15. rata 30.09.2018 r. - 21.875 zł, 16. rata 31.12.2018 r. - 21.875 zł, 17. rata 31.03.2019 r. - 21.875 zł, 18. rata 30.06.2019 r. - 21.875 zł, 19. rata 30.09.2019 r. - 21.875 zł, 20. rata 31.12.2019 r. - 21.875 zł, 21. rata 31.03.2020 r. - 21.875 zł, 22. rata 30.06.2020 r. - 21.875 zł, 23. rata 30.09.2020 r. - 21.875 zł, 24. rata 31.12.2020 r. - 21.875 zł, 7. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek w terminie 5 dni przed datą płatności. Termin rozpoczęcia spłaty odsetek ustala się na dzień 31.01.2014 r. 8. Płatność rat będzie realizowana w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału z tym, że jeśli będzie to dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. Spłata odsetek miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca. 9. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1 M ogłaszanej dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowanej o marżę banku . 10. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego z wykorzystaniem do 30.10.2013 r. 11. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 12. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 13. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 30.09.2013 r. tj. 2,61 % oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ceranow.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach