Przetargi.pl
Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do budynku WSPL KIELCE

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-118 Kielce, ul. W. Szczepaniaka 23
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2786476, 2786475 , fax. 041 2786472
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
  ul. W. Szczepaniaka 23 23
  25-118 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2786476, 2786475, fax. 041 2786472
  REGON: 29101137000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do budynku WSPL KIELCE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres określa SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium Wysokość wadium Oferent przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10000 zł słownie dziesięć tysięcy złotych Wadium może być wniesione w pieniądzu poręczeniach bankowych gwar
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24ust 1 i 2 ustawy PZPZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki opisane w pkt 1 musi spełniać każdy z Wykonawców, co do art. 24 ust 1 i ust 2 za wyjątkiem ust 1 pkt 10 ustawy PZP Warunki szczegółowe, określone w oparciu o art. 22 ust1-3 ustawy PZP - potencjał ekonomiczno finansowy: wykonawca musi wykazać - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia; posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż wartość złożonej oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. a spełniają łącznie Potencjał kadrowy Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów, ( co najmniej po jednej osobie) posiadających uprawnienia budowlane do kierowania budową oraz robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać ww. warunek. Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że zrealizował jako główny wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą: swoim rodzajem obejmującym montaż dźwigu wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi i wartością( równą lub wyższą niż wartość składanej oferty robotom budowlanym będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia) Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -muszą wykazać łącznie, że spełniają ww. warunek. Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz pisemnej gwarancji jakości na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do siwz. Przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji robót. Podwykonawstwo Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny minimum 36 miesięcy, na wszelkie wykonane roboty, liczony od dnia przekazania ( dokonania wykonania i odbioru robót dźwigu osobowego), wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie wykonywać bezpłatne przeglądy i konserwacje obejmujące wszystkie składniki tj. w szczególności robocizna, materiały, dojazdy) Wykonawca przedstawi świadectwa i atesty - oferowany przez Wykonawcę materiał czy sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski. Wykonawca przedstawi posiadający na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub możliwość korzystania z usług innych firm autoryzowanych, a świadczących usługi serwisowe. wykonawca zaoferuje czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia nie dłuższy niż 24 H od zgłoszenia w formie telefonicznej lub faksowej. wykonawca usunie awarie złożone w terminie nie dłuższym niż 24h od daty telefonicznego ( lub faksem) zgłoszenia naprawy przez Zamawiającego. Ustala się czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego ( telefonicznie, faxem) do 3 godzin. Maksymalny czas na wykonanie naprawy ( usunięcie awarii) ustala się - do 24 h. wykonawca uzyska Zgodę UDT na odstępstwa od wymogów związanych z wysokością nadszybia i głębokością podszybia, jeśli wystąpi taka potrzeba wykonawca przedstawi aktualne decyzje UDT upoważniające Wykonawcę do wytwarzania, instalacji, montażu dźwigów z napędem elektrycznym Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych i szczegółowych Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty ( oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem): 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia 6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 7. Wykaz wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych ( min 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usług (załącznik nr 6 do SIWZ) 8. Informację o osobach, które będą kierować wykonaniem zamówienia, informacja ma zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób w kierowaniu budowa/robotami potwierdzające spełnienie warunków, kopia uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i dokument potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 9. Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ( należy złożyć, gdy wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i / lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) 10. Wypełniony szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający w pozycji szczegółowe składniki RMS, ceny jednostkowe netto oraz wartości dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarze robót uzupełniony zgodnie z załączonymi przedmiarami robót 11. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej, 12. Karty katalogowe z opisem technicznym oferowanego dźwigu przystosowanego dla niepełnosprawnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wspl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach