Przetargi.pl
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów Składające się z: Zadanie nr 1 -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Godów Zadanie nr 2 -Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Pawłów Zadanie nr 3 -Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Tarczek

Gmina Pawłów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-225 Pawłów, Pawłów 56a
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2721670 , fax. 041 2721679
 • Data zamieszczenia: 2015-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pawłów
  Pawłów 56a
  27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2721670, fax. 041 2721679
  REGON: 29101058200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-pawlow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów Składające się z: Zadanie nr 1 -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Godów Zadanie nr 2 -Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Pawłów Zadanie nr 3 -Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Tarczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kontrakt składa się z 3 zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1 -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Godów 1. Budowa budynku techniczno socjalnego oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem technologii oczyszczalni ścieków: -pomieszczenie pakowania odpadów, - pomieszczenie higienizacji osadu, - pomieszczenie agregatu prądotwórczego, - pomieszczenie szaf sterowniczych, - pomieszczenia socjalne. 2. Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku technicznego (schody zewnętrzne) wraz z wykonaniem technologii oczyszczalni ścieków: - bioreaktor - komora nitryfikacji - 2 ciagi, - bioreaktor - komora denitryfikacji - 2 ciągi, - komora stabilizacji osadu, - pomieszczenia urządzeń - obsługi bioreaktorów, - pomieszczenie techniczne. 3. budowa instalacji dezodoryzacji z biofiltrem. 4. budowa pompowni ścieków surowych. 5. zagospodarowanie terenu (dojścia, dojazdy, miejsca utwardzone, miejsca parkingowe, zieleń, niwelacja terenu itd.). 6. budowa kanalizacji sanitarnej. 7. budowa kanalizacji ścieków oczyszczonych mechanicznie. 8. budowa odcinka sieci wodociągowej. 9. budowa przyłącza wodociągowego. 10. budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych, koryto odwadniające 11. budowa instalacji wody technologicznej wraz ze studzienką. 12. budowa instalacji kanalizacji sanitarnej części socjalnej DN160PVC. 13. budowa kanalizacji osadu nadmiernego. 14. budowa kabla zasilającego 15. budowa kabla zalicznikowego nn. 16. budowa kabla oświetlenia zewnętrznego 17. Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego na zrzut ścieków oczyszczonych. 18.obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza). Zadanie nr 2 -Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Pawłów Dostarczenie i montaż nadrzędnego systemu dom optymalizacji procesu nitryfikacji oraz strącania fosforu w czasie rzeczywistym wraz z niezbędnym opomiarowaniem i sterowaniem. Zadanie nr 3 -Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Tarczek Dostarczenie i montaż nadrzędnego systemu dom optymalizacji procesu nitryfikacji oraz strącania fosforu w czasie rzeczywistym wraz z niezbędnym opomiarowaniem i sterowaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy PLN 100). 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) oznaczenie postępowania; c) określenie przedmiotu postępowania; d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; e) kwotę gwarancji; f) termin ważności gwarancji; g) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: -Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 06 8518 0006 2001 0000 0462 0003 Z dopiskiem: Wadium na przetarg Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów składające się z: Zadanie nr 1 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Godów, Zadanie nr 2 Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Pawłów, Zadanie nr 3 Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Tarczek Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 2) Wadium w innych dopuszczonych formach (oryginały dokumentów) należy wnieść (zdeponować) w kasie Urzędu Gminy Pawłów, Pawłów 56, 27-225 Pawłów, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 przed terminem składania ofert, a do oferty należy dołączyć poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-pawlow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach