Przetargi.pl
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO ODDZIAŁU NR I (DPS W ŁAGIEWNIKACH)

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-020 Chmielnik, Łagiewniki 73
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3542076 , fax. 041 3543050
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
  Łagiewniki 73 73
  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3542076, fax. 041 3543050
  REGON: 29238081000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO ODDZIAŁU NR I (DPS W ŁAGIEWNIKACH)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Roboty rozbiórkowe przewodów kominowych , ścianek działowych, posadzek itd. 2. Wykonanie nowych wewnętrznych instalacji: c.o. , wod-kan, przywoławczej, systemu sygnalizacji pożaru wraz z przyłączeniem go do głównego systemu przeciwpożarowego kompleksu DPS, AZART, teletechnicznych, elektrycznych itp. klapy oddymiającej połączonej z oknem ,drzwi przeciwpożarowe automatycznie zamykane w trakcie zaistnienia pożaru, -wymiana stolarki okiennej (w niewielkiej części) i drzwiowej, na wszystkich oknach siatki przeciwko owadom, -wykonanie balustrad wewnętrznych i zewnętrznych oraz wszelkich pochwytów ze stali nierdzewnej, -wykonanie tynków wewnętrznych i malowanie ścian i sufitów, -wykonanie posadzek winylowych homogenicznych oraz posadzek i ścian z płytek ceramicznych (np. w łazienkach, sanitariatach, rozdzielni posiłków itp.), - wykonanie odbojnic we wszystkich pomieszczeniach i korytarzach, -montaż nowej armatury sanitarnej (baterie elektroniczne na fotokomórkę lub podobne rozwiązanie) oraz umywalek , sedesów, wanny itp., wentylacji wymuszonej, wykonanie nowych ścianek działowych w pomieszczeniach, przebudowę schodów zewnętrznych i podjazdu wraz z wymianą poręczy. - wykonanie renowacji elewacji i wejścia do budynku ( w tym wymianę rynien i rur spustowych ), -osuszenie części budynku, 3. Wykonanie szybu windowego i montaż dźwigu osobowego. 4. Zakup urządzeń i pełnego wyposażenia wszystkich pomieszczeń budynku - (urządzenia i wyposażenie fabrycznie nowe z bieżącej produkcji) zgodnie z wykazem oraz opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 12 do siwz. Wykonanie charakterystyki energetycznej budynku oraz świadectwo charakterystyki energetycznej. Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych np .gaśnic itp. oraz oznakowania ewakuacyjnego. 5. Wykonanie charakterystyki energetycznej budynku oraz świadectwo charakterystyki energetycznej, 6. Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (przewidzieć rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych np .gaśnic itp. oraz oznakowania ewakuacyjnego) , 7. Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej w tym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia - Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2012 r., poz. 964. Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 30 000,00 PLN (słownie : trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się do dnia 08.08.2016 do godz. 24:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca winien załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. X pkt 1 lit. i) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Chmielniku 96 8483 0001 2001 0000 2519 0001 ; z dopiskiem: Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego oddziału nr I (DPS w Łagiewnikach). Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach