Przetargi.pl
Wykonanie studni awaryjnej S-1a na działce nr 453 w miejscowości Belno gmina Bieliny w ramach inwestycji Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - Etap VI - Modernizacja SUW w Bielinach i w Belnie, połączenie z wodociągiem Kakonin w miejscowości Bieliny Podlesie

Gmina Bieliny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 17
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 041 3026107
 • Data zamieszczenia: 2015-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieliny
  ul. Partyzantów 17 17
  26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie, fax. 041 3026107
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieliny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie studni awaryjnej S-1a na działce nr 453 w miejscowości Belno gmina Bieliny w ramach inwestycji Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - Etap VI - Modernizacja SUW w Bielinach i w Belnie, połączenie z wodociągiem Kakonin w miejscowości Bieliny Podlesie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakresie zadania przewiduje się wykonanie następujących robót: Wiercenie otworu rozpoznawczego - studziennego o gł. 57,0 m Zakres wykonania otworu obejmuje: 1. Montaż kompletnej wiertnicy i urządzeń pomocniczych oraz zagospodarowanie placu wierceń. 2. Wiercenie otworu rozpoznawczego systemem udarowym do głębokości 57,0 m przy użyciu kolumny rur : fi 508 mm - do głębokości 10,0 m fi 457 mm do głębokości 47,0 m p.p.t. Po zafiltrowaniu otworu rury fi 406 zostaną usunięte z otworu 3. Pobranie podczas wiercenia próbek gruntu: co I m (grunty zawodnione) co 2 m (grunty słabo przepuszczalne), z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie. 4. Wykonanie pompowania oczyszczającego oraz pompowania pomiarowego, pobór próbek wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej. 5. Zabudowę filtra szczelinowego z rur wiertniczych ? 406 mm. Szczegółowe wymiary i parametry filtra i głębokość jego posadowienia, rodzaj zastosowanej obsypki filtracyjnej ustali dozór hydrogeologiczny po przewierceniu warstwy wodonośnej. Po zakończeniu wiercenia do otworu zapuszczona zostanie kolumna rur PVC składająca się z: rury nadfiltorwej długości 30 m i średnicy 406 mm filtra szczelinowego (szczelina 0,75-1 mm) długości 22 m i średnicy 406 mm rury podfiltrowej długości 5m i średnicy 406 mm Filtr zostanie posadowiony na głębokości ok. 57,0 m na podsypce żwirowej. Wokół filtra zostanie ułożona obsypka żwirowa dobrana do granulacji warstwy wodonośnej. 6. Pompowanie próbne, w tym: pompowanie oczyszczające - 36 h, chlorowanie otworu wodnym roztworem podchlorynu sodu, chloraminą lub innym środkiem odkażającym - 36 h, pompowanie pomiarowe - 48 h. Pod koniec pompowania zostanie pobrana I próbka wody do badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych . 7. Demontaż urządzenia wiertniczego, likwidację i uporządkowanie placu wierceń. B. Laboratoryjne badania wody W ramach laboratoryjnych badań wody zaprojektowano: rutynowe badania składu fizyczno-chemicznego i stanu bakteriologicznego wody po I próbce wody z pompowania pomiarowego - razem 2 próbki, badania technologiczne wody - 1 próbka . C. Pomiary geodezyjne Pomiary geodezyjne obejmą: wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego otworu hydrogeologicznego, określenie rzędnej powierzchni terenu w miejscu wiercenia pomiarami terenowymi w nawiązaniu do sieci reperów państwowych (niwelacja techniczna).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bieliny.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach