Przetargi.pl
Dokończenie robót budowlanych na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc realizowanego w ramach projektu: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 51
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3461244 , fax. 41 3460373
 • Data zamieszczenia: 2016-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
  ul. Mielczarskiego 51 51
  25-709 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3461244, fax. 41 3460373
  REGON: 29243397100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgo.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokończenie robót budowlanych na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc realizowanego w ramach projektu: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc. Zakres inwestycyjny przewiduje następujące rodzaje robót : a. Budowa obiektów o konstrukcji żelbetowej - zbiorników na ścieki, płyt fundamentowych, etc. w warunkach gruntu nienośnego, silnie nawodnionego (wykopy z wymianą gruntu przy zapuszczonych igłofiltrach) b. Wykonanie konstrukcji wsporczych stalowych, c. Wykonanie obudów z płyt warstwowych obiektów przemysłowych o konstrukcji szkieletowej - stalowej, d. Wykonanie instalacji przyłączeniowych mediów gazowych (biogaz) i płynnych (wod.-kan.) e. Roboty instalacyjne wod.-kan. wewnętrzne f. Roboty wykończeniowe wewnętrzne. - okładziny z płytek ceramicznych, wykładziny dywanowe (rulonowe i płytkowe), wykładziny z tworzyw sztucznych spawanych, malowanie farbami akrylowymi, silikonowymi, stolarka i ślusarka otworowa, etc. g. Roboty drogowe - zarówno kompletne odcinki dróg wewnątrzzakładowych z betonu asf., jak i ułożenie warstwy ścieralnej z bet. asfaltowej na już istniejącym. i eksploatowanych warstwach wiążących z betonu asfaltowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgo.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach