Przetargi.pl
Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie

Gmina Wodzisław ogłasza przetarg

 • Adres: 28-330 Wodzisław, ul. Krakowska 6
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3806118 , fax. 041 3806118
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wodzisław
  ul. Krakowska 6 6
  28-330 Wodzisław, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3806118, fax. 041 3806118
  REGON: 29101085000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano-wykonawczego w niezbędnym zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku wielofunkcyjnego składającego się z remizy OSP i świetlicy wiejskiej oraz zbiornika na ścieki sanitarne i urządzeń technicznych niezbędnych do użytkowania budynku na terenie działek nr 339/3, 339/4, 339/7 a także zjazdu z drogi powiatowej nr działki 131/3 na działki nr 339/3, 339/4 i 339/7 w miejscowości Mierzawa, Gmina Wodzisław. 2. Inwestycja pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie będzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj w dwóch etapach: Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej (opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia inwestycyjnego. Etap II - realizacja robót budowlanych zgodnie z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę i dokumentacją projektową w zakresie robót budowlanych dotyczących budynku jw. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o warunki i opis podany w niniejszej SIWZ oraz załączony do niniejszej SIWZ program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami udostępnionymi przez Zamawiającego. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe urządzeń zawarte w ww. dokumentach, zostały zawarte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązanie równoważne należy rozumieć zastosowanie innego niż opisane nazwą urządzenia z zachowaniem parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych o których mowa w SIWZ. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia) równoważne były prototypami. 4. Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie ile miesięcy gwarancji/rękojmi za wady udzieli na zrealizowaną inwestycję. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi za wady. Zamawiający wymaga, żeby gwarancja była nie krótsza niż 36 miesięcy. Okres gwarancji liczy się od dnia odebrania przez Zamawiającego robót oraz urządzeń i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Kod CPV: 71.22.10.00-3-Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71.22.20.00-0-Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.20.00.00-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 6. W zakres rzeczowy realizowanej inwestycji wchodzi: Etap I: 1)wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, 2) opracowanie STWiOR, 3)uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, 4)uzyskanie pozwolenia na budowę. Etap II: 1)wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiOR, 2)uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i obejmować musi okres związania ofertą. 3. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25 000,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, groszy 00/100. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem Wadium na przetarg - Budowa remizy w Mierzawie. 6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na tyle wcześniej, żeby w momencie upływu terminu składania ofert wadium było zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężnej należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 10. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 11. Wykonawca, który nie wniesie wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego ofertę uzna się za odrzuconą. 12. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1 - 4a ustawy Pzp. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. wodzislaw.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach