Przetargi.pl
Remont mostu pieszego przez rzekę Kamienna w miejscowości Czekarzewice I

Gmina Tarłów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-515 Tarłów, ul. Rynek 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8385111 , fax. 015 8385120
 • Data zamieszczenia: 2015-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarłów
  ul. Rynek 2 2
  27-515 Tarłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8385111, fax. 015 8385120
  REGON: 83041002000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarlow.neostrada.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mostu pieszego przez rzekę Kamienna w miejscowości Czekarzewice I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu istniejącego mostu pieszego o następującej charakterystyce i parametrach: obiekt przystosowany do przenoszenia obciążeń klasy dla ruchu pieszych to jest 4kN/m2 zgodnie z wymaganiami PN-85/S-100030, liczba przęseł 2szt, liczba podpór 3szt, długość całkowita mostu 30,66m, rozpiętość przęsła L=2 x 14,45m, rozpiętość w świetle podpór Lo=2 x 13,93m, szerokość całkowita mostu Bc=3,0m, szerokość użytkowa w świetle poręczy Bu=2,4m, długość ze skrzydełkami L=35,04m. Przyczółki wyremontowane zostaną łącznie ze skrzydełkami, betonem zbrojone stalą. Filar środkowy remontowany betonem C 25/30 klasa ekspozycji XC2, XD1,XF1 i zbrojony stalą AL St3SX-b (B240JR) i A III B 500SP. Filar składa się z ławy o wymiarach 1,47x3,0x0,5m, ława wyremontowana w stalowej ściance szczelnej z grodzic stalowych typy GZ-4 wbitych za pomocą wibromłota na głębokość 3,5m. Dokładny zakres robót określa Projekt Budowlany Wykonawczy stanowiący załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarlow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach