Przetargi.pl
Przebudowa i termomodernizacja budynku kuchni realizowana na podstawie projektu budowlano - wykonawczego wielobranżowego z aneksami pn.: Projekt remontu i przebudowy budynku kuchni.

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-020 Chmielnik, Łagiewniki 73
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3542076 , fax. 041 3543050
 • Data zamieszczenia: 2015-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
  Łagiewniki 73 73
  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3542076, fax. 041 3543050
  REGON: 29238081000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i termomodernizacja budynku kuchni realizowana na podstawie projektu budowlano - wykonawczego wielobranżowego z aneksami pn.: Projekt remontu i przebudowy budynku kuchni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje : Przebudowę i termomodernizację budynku kuchni realizowaną na podstawie projektu budowlano - wykonawczego wielobranżowego pn.Projekt remontu i przebudowy budynku kuchni. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności między innymi: 1. Wymianę: stolarki okiennej i drzwiowej z zabezpieczeniem przed owadami i gryzoniami, płytek na ścianach i podłogach, wewnętrznej instalacji c.o. i wod-kan ( łącznie z przykanalikami wpinającymi instalacje sanitarną do istniejącej studzienki kanalizacyjnej , instalacje technologiczną kuchni do istniejącego zewnętrznego separatora tłuszczy z osadnikiem, instalację technologiczną zaplecza kuchni - obieralnia warzyw do istniejącego zewnętrznego osadnika z rozebraniem i ponownym ułożeniem chodnika i drogi z kostki brukowej) , elektrycznej , wentylacyjnej , okapu nadkuchennego itp. oraz wykonanie: wentylacji wymuszonej, klimatyzacji w pomieszczeniach magazynowych, zadaszenia nad bocznymi wejściami do przyziemia, termomodernizacji budynku z elewacją. Ponadto prace budowlane obejmowały będą: przebicia stropu i montaż samonośnego podpodłogowego dźwigu windowego, rozbiórkę ścianek działowych w części socjalnej i sanitariatach, magazynach, postawienie nowych ścianek działowych w tych pomieszczeniach, rozbiórkę podjazdu-rampy, częściową zabudowę podestów wejściowych, remont schodów wewnętrznych, remont schodów zewnętrznych wraz z wymianą poręczy. 2. Zakup urządzeń i wyposażenia kuchni (wyprodukowane w Unii Europejskiej)zgodnie z wykazem oraz opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 12 do siwz. 3. Demontaż istniejących urządzeń i wyposażenia zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 13 do siwz. ( oraz złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. w pomieszczeniach budynku warsztatowo - garażowego znajdującego się ok.50m do budynku kuchni) i montaż części z nich zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 15 do siwz. 4. Montaż urządzeń i wyposażenia kuchni będącego w dyspozycji Zamawiającego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 14 do siwz. oraz części urządzeń i wyposażenia pochodzących z demontażu zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 13 do siwz. oraz zakupionych urządzeń i wyposażenia zgodnie z wykazem - załącznik nr 12 do siwz. Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zadania. 1. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: - wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 7 do siwz, - projekty budowlano-wykonawcze - stanowiące Załącznik nr 8 do siwz, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiąca Załącznik nr 9 do siwz, - przedmiary robót - stanowiące Załącznik nr 10 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 20 000,00 PLN (słownie złotych : dwadzieścia tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca winien załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 lit. i) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. Kielce nr 54 1240 4416 1111 0000 4957 1389; z dopiskiem: Wykonanie robót budowlanych pn: Przebudowa i termomodernizacja budynku kuchni realizowana na podstawie projektu budowlano - wykonawczego wielobranżowego pn.Projekt remontu i przebudowy budynku kuchni. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lagiewniki.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach