Przetargi.pl
zakup (dostawa) 4 sztuk fabrycznie nowego samochodu typu pick up z napędem na cztery koła

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-561 Kielce, ul. Witosa 86
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3340105 wew. 209, 309 , fax. 041 3340105 wew. 409
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
  ul. Witosa 86 86
  25-561 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3340105 wew. 209, 309, fax. 041 3340105 wew. 409
  REGON: 00368886031300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sejmik.kielce.pl/szmiuw
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjan nie posiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup (dostawa) 4 sztuk fabrycznie nowego samochodu typu pick up z napędem na cztery koła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) 4 sztuk fabrycznie nowego samochodu typu pick up z napędem na cztery koła, o pojemności 2400 - 2500 cm3, rodzaj paliwa - olej napędowy, ilość miejsc 5, o pozostałych parametrach technicznych szczegółowo opisa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341310004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Uczestnikiem postępowania mogą być Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. - zwaną dalej ustawą) oraz nie podlegający wykluczeniu stosownie do art. 24 ust 1 i 2 ustawy. Wykonawca składający ofertę winien załączyć do niej oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy (we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę (konsorcjum) Wykonawcy składają jedno przedmiotowe oświadczenie. Oświadczenie to podpisują wszyscy przedstawiciele wchodzący w skład konsorcjum albo pełnomocnik (lider) jeżeli jest upoważniony do złożenia takiego oświadczenia woli (na mocy udzielonego pełnomocnictwa lub umowy konsorcjum, załączonych do oferty)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie że zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego określone w pkt I SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia) należy załączyć opis techniczny potwierdzający w sposób jednoznaczny wymagania techniczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art.22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szmiuw.kielce.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach