Przetargi.pl
Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2009 roku.

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3442139 w. 37 , fax. 041 3446647
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
  ul. Paderewskiego 20 20
  25-004 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3442139 w. 37, fax. 041 3446647
  REGON: 26026928400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzb.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2009 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przedmiotu zamówienia polegać będzie na: remoncie kominów wewnątrz budynków; remoncie kominów na zewnątrz budynków; udrożnieniu przewodów kominowych; wykonaniu wszelkich prac remontowych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania kanałów wentyla
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium: 2 000,00 PLN ( słownie: dwa tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: 1.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp; 2.Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 3.Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a mianowicie wykażą się w tym względzie wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych lub remontowych, odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto każda robota zakończona wraz z pisemnym potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie; c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia co najmniej 2 osoby przewidziane przy realizacji zamówienia posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego; d) dysponują lub będą dysponować sprzętem ( urządzenia, narzędzia, środki transportu) niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia; e) przedstawią polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, do wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów: spełnia lub nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, które wymagane są jako załączniki do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wszystkie warunki Wykonawca spełnił. Brak załączenia przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ zostanie uznane przez Zamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty - Druk nr 1 do SIWZ; 2. Kosztorys ofertowy - Druk nr 3 do SIWZ; 3. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie art. 22 ust.1 i pośrednio art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Druk nr 4 do SIWZ; 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku podmiotów zbiorowych - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8. Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane lub remontowe (zakończone) odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto - z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów ( np. referencji ) od instytucji na rzecz, których Wykonawca świadczył wymienione w wykazie roboty, potwierdzających, że roboty te wykonał z należytą starannością - Druk nr 6a do SIWZ; 9. Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca przewidzianych do realizacji zamówienia - należy wykazać co najmniej 2 osoby przewidziane przy realizacji zamówienia, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, które przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego. 9a) Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 9, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował przy wykonaniu zamówienia - Druk nr 6b do SIWZ; 10. Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu ( urządzenia, narzędzia, środki transportu), którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. 10a) Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i środków transportu, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt 10 Wykonawca wskazał narzędzia, urządzenia i środki transportu, którymi będzie dysponował - Druk nr 6c do SIWZ; 11. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN; 12. Kopia dowodu wniesienia wadium - zgodnie z rozdziałem XII SIWZ ; 13. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 14. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 15. Oświadczenie Wykonawcy z art. 36 ust. 4 Pzp. o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom - Druk nr 9 do SIWZ; 16. Oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - w przypadku gdy ubezpieczenie (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) o którym mowa w pkt 11 obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia w tym okres gwarancyjny - Druk nr 10 do SIWZ W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4,5,6,7 niniejszego rozdziału, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 2) w zakresie pkt 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp. ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzb.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach