Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej: Oświetlenia ul. Żeromskiego w Kielcach wraz z wykonaniem

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-384 Kielce, ul. Prendowskiej 7
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3621569 (70) wew. 102,202 , fax. 041 3621680
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Prendowskiej 7 7
  25-384 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3621569 (70) wew. 102,202, fax. 041 3621680
  REGON: 29081136300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej: Oświetlenia ul. Żeromskiego w Kielcach wraz z wykonaniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej Oświetlenia ul. Żeromskiego w Kielcach wraz z wykonaniem, obejmuje: opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 200,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1. Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy; 2. Nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; - którzy wykażą: 3. Wykonanie (zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej 1 dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy oświetlenia ulicznego, - co najmniej 2 robót polegających na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego. 4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - co najmniej: a) 1 osoba - uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci: elektrycznych i elektroenergetycznych , b) 1 Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych - wykazane doświadczenie min. 2 lata jako kierownik lub zastępca kierownika budowy, wraz z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Osoby wymienione powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymienionym powyżej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 5. Dysponowanie narzędziami i urządzeniami (w tym środkami transportu) niezbędnymi do wykonania zamówienia, lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń ( w tym środków transportu), w tym co najmniej: - zagęszczarka wibracyjna - 1 szt.-, - koparka - 1 szt, - samochód specjalny z platformą i balkonem - 1 szt., - żuraw samochodowy - 1 szt. 6. Średnioroczne przychody ( na podstawie pozycji z rachunku zysków i strat-Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi lub Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) z ostatnich 2 lat obrotowych tj. z lat 2006 i 2007 (lub jeśli posiada z lat 2007 i 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN. Zamawiający oceni spełnienie warunków: spełnia lub nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. II. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 141 Pzp składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie - zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także musi spełniać wymogi o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (w zakresie pkt. I ppkt. 3 - 6 - łącznie)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oświadczenia i dokumenty należy złożyć zgodnie z wymaganiami SIWZ i w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporzadzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 Pzp - wypełniony formularz. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp - wypełniony formularz. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykaz wykonanych usług i robót budowlanych (zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania robót - wypełniony formularz wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu i SIWZ. 6. Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - wypełniony formularz wraz z załączeniem kopii uprawnień budowlanych dla występujących usług i robót oraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu i SIWZ. 7. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń ( w tym środków transportu), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń ( w tym środków transportu)- wypełniony formularz. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu i SIWZ. 8. Część sprawozdania finansowego: bilans i rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności (np. PIT) - za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa lata obrotowe tj. z lat 2006 i 2007 (lub jeśli posiadają z lat 2007 i 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu iSIWZ. III. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć oświadczenia i dokumenty w sposób następujący: a/ pkt. 1,2,3,4 - mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenia i dokumenty winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę), b/ pkt. 5,6,7,8 - potwierdzające łączne spełnienie warunków (dokumenty winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie warunków), IV. 1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2. Jeżeli wymagane składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 Pzp. 3. Dokumenty o których mowa w pkt. 1. lit. a i c oraz pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty o których mowa w pkt. 1. lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach