Przetargi.pl
„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Tysiąclecia do ul. Wschodniej) z dostosowaniem do ciągów pieszo-rowerowych” w zakresie: ,,Przebudowa ulicy Tysiąclecia i ulicy Grudzickiej w zakresie oświetlenia ulicznego”,

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Tysiąclecia do ul. Wschodniej) z dostosowaniem do ciągów pieszo-rowerowych” w zakresie: ,,Przebudowa ulicy Tysiąclecia i ulicy Grudzickiej w zakresie oświetlenia ulicznego”,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlano-montażowe zadania inwestycyjnego pn.: „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Tysiąclecia do ul. Wschodniej) z dostosowaniem do ciągów pieszo-rowerowych” w zakresie: ,,Przebudowa ulicy Tysiąclecia i ulicy Grudzickiej w zakresie oświetlenia ulicznego’’’ Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa oświetlenia ulicznego. Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola na ulicy Tysiąclecia oraz Grudzickiej. Zakres rzeczowy zadania zawiera m. in.: - przebudowę oświetlenia ulicznego, - roboty ziemne, - roboty elektroenergetyczne. Na przebudowę oświetlenia ulicznego składa się montaż 80 sztuk słupów oświetleniowych. Zaprojektowano oświetlenie ulicy oprawami typu TECEO 1 LED 70W o temperaturze światła 4000K produkcji Schreder na słupach o wysokości 8 m typu SAL 80H anodowanych na kolor INOX produkcji ROSA i wysięgnikach WR 14/1/1.5/5 anodowanych na kolor INOX oraz słupach SAL 50H z wysięgnikiem WR14/1/1/5 w kolorze INOX ( przejścia dla pieszych). Słupy należy montować na fundamentach prefabrykowanych B-51 (SAL50H). i B-71 (SAL 80H). Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach skrzyżowania kabli z innymi urządzeniami podziemnymi oraz w miejscach z dużym uzbrojeniem terenu, na trasie projektowanych kabli należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego przebiegu tych urządzeń. Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu instalacji wodociągowej, elektrycznej, telefonicznej czy gazowej należy zapewnić nadzór techniczny użytkowników tych instalacji. Szczególną uwagę należy zachować przy prowadzeniu robót ziemnych w pobliżu drzew. Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia i drzew wykonywać ręcznie. Przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi należy stosować postanowienia normy N SEP–E–004. Odległość pionowa między projektowanymi kablami niskiego napięcia, a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociągami podziemnymi powinna wynosić odpowiednio 0,25–0,50m. W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości, kabel w miejscach skrzyżowań należy prowadzić w osłonach rurowych o odpowiedniej średnicy ułożonych na całej długości skrzyżowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony. Zaleca się prowadzenie kabli elektrycznych powyżej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zależności od warunków lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej głębokości uzbrojenia terenu, należy w miejscach skrzyżowań wykonać przekopy kontrolne. Sterowanie oświetleniem w szafkach oświetleniowych UM-52 i UM-53 winno być realizowane w oparciu o sterownik I.LON SmartSerwer (Echelon). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar opracowane przez Zakład Projektowo – Usługowy inż. Zbigniew Śledziona pn.: „Projekt Przebudowy ulicy Tysiąclecia i ulicy Grudzickiej wraz ze skrzyżowaniami w Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego”. Uwaga! 1) Jednocześnie na ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) oraz ul. Grudzickiej (od ul. Tysiąclecia do ul. Wschodniej) będą prowadzone roboty budowlano-montażowe polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego. 2) Należy skoordynować prace polegające na przebudowie oświetlenia ulicznego z równolegle wykonywanymi pracami nad budową ciągu pieszo-rowerowego. 3) W związku z planowaną budową ścieżki rowerowej obejmującą również przejścia dla pieszych ostateczną lokalizację opraw oświetlających przejścia dostosować do ostatecznej lokalizacji przejść w trakcie realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach