Przetargi.pl
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki - Zachód ul Powstańców Sląskich 161

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-950 Wrocław, ul. Podwale 30
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3718114 wew. 241 , fax. 071 3718114 w. 244
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
  ul. Podwale 30 30
  50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3718114 wew. 241, fax. 071 3718114 w. 244
  REGON: 00000043100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Prokuratura

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki - Zachód ul Powstańców Sląskich 161
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia budynku Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki-Zachód ul. Powstańców Śl.161 we Wrocławiu w ramach jednego stanowiska w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Przedmiot zamówienia obejmuje również całodobową ochronę posesji wokół obiektu Prokuratury. Usługa ochrony polegać ma na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń. Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę centrali telefonicznej Zamawiającego realizowaną w ramach jednostanowiskowej obsługi, w trakcie godzin pracy Zamawiającego, tj. od 7.30 do 15.30.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach