Przetargi.pl
Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka w Lądku Zdroju - etap II

Gmina Lądek Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8117850 , fax. 074 8147418
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lądek Zdrój
  ul. Rynek 31 31
  57-540 Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8117850, fax. 074 8147418
  REGON: 89052355600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ladek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka w Lądku Zdroju - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka w Lądku Zdroju - etap II w km 0+124-0+164 polega na wykonaniu: 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - karczowanie drzew szt. 11 - usunięcie pozostałości po murach , brukach, progach 140.20 m3 z wywozem 80% 2. roboty ziemne ; wykop mechaniczny 362.09 m3, wykop ręczny 54.04 m3 3. roboty betonowe; fundamenty murów + gurty 147.61 4. mury oporowe obustronne 133.28 m3 5. bruk w dnie gr.25 cm. 65.4 m3 6. odwodnienie zamurza drenażem korytkowym francuskim + rura perforowana PCV-U 125 - 88 mb 7. wykonanie grodzy poprzecznych i podłużnych / ziemne umocnione płotkiem faszynowym i narzutem kamiennym / 35.20 m3 8. plantowanie terenu 158.77 m3 9. wywóz nadmiaru mas ziemnych na odl. 6 km 158.74 m3 10. zabudowa wyrwy tłuczniem kamiennym 49.45 m3 U w a g a: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót, a koszt jej wykonania należy uwzględnić w cenie oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych); Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug-ladekzdroj. dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach