Przetargi.pl
Gniła, Potok Sulistrowicki - udrożnienie rzeki, naprawa skarpy, gm. Kąty Wrocławskie, Sobótka, Kobierzyce

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-333 Wrocław, al. J. Matejki 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3226681 do 83 , fax. 071 3227929
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
  al. J. Matejki 5 5
  50-333 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3226681 do 83, fax. 071 3227929
  REGON: 93296478800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzmiuw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Gniła, Potok Sulistrowicki - udrożnienie rzeki, naprawa skarpy, gm. Kąty Wrocławskie, Sobótka, Kobierzyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie rz. Gniła na długości 10,30 km oraz naprawa skarpy Potoku Sulistrowickiego na długości 0,064 km polegające m.in. na: GNIŁA: - wykoszeniu wraz z wygrabieniem skarp oraz dna cieku; - hakowaniu dna cieku; - odmuleniu koryta cieku wraz z rozplantowaniem urobku; - usunięciu zatorów z koryta cieku; - usunięciu samosiejek drzew i krzewów; - oczyszczeniu przepustów rurowych; - oczyszczeniu wylotu z rurociągu; POTOK SULISTROWICKI: - usunięciu warstwy humusu i luźnego gruntu; - wykonaniu palisady w miejscu uszkodzonego i zniszczonego ubezpieczenia; - zakupie, poborze oraz transporcie gruntu w miejsce osuwiska; - zasypaniu wyrwy w skarpie brzegowej wraz z zagęszczeniem gruntu; - ułożeniu i zakotwieniu geowłókniny; - wykonaniu i ułożeniu koszy gabionowych; - zakupie, poborze oraz transporcie narzutu kamiennego do wypełnieniu gabionów; - rozplantowaniu nierówności, zahumusowaniu z obsiewem oraz uprzątnięci terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907218005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach