Przetargi.pl
Przebudowa technologii węzłów cieplnych 1 - funkcyjnego w wykonaniu naściennym dla budynków mieszkalnych wielolokalowych w Polkowicach - ul. Kolejowa 8 - ul. Kolejowa 12 - ul. Sztygarska 9 - ul. Sztygarska 12

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8462911 , fax. 076 8462960
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 2 2
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8462911, fax. 076 8462960
  REGON: 39055865900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm-polkowice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa technologii węzłów cieplnych 1 - funkcyjnego w wykonaniu naściennym dla budynków mieszkalnych wielolokalowych w Polkowicach - ul. Kolejowa 8 - ul. Kolejowa 12 - ul. Sztygarska 9 - ul. Sztygarska 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został ustalony na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót . 1. Przebudowa węzła cieplnego - ul. Sztygarska 8 w Polkowicach, 2. Przebudowa węzła cieplnego - ul. Sztygarska 12 w Polkowicach, 3. Przebudowa węzła cieplnego - ul. Kolejowa 8 w Polkowicach, 4. Przebudowa węzła cieplnego - ul. Kolejowa 12 w Polkowicach. - Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru instalacji zasilającej węzły w energię elektryczną. - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji niezbędnej do przygotowania zgłoszenia. - Zakres tej dokumentacji określi właściwy Operator Systemu Energetycznego - EnergiaPro S.A. - W okresie grzewczy przerwa w dostawie ciepła do budynku w czasie wykonywania prac nie może być dłuższa niż 12 godzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgm-polkowice.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach