Przetargi.pl
Remont zabudowy regulacyjnej rz. Kamiennej w km 21+213 - 21+300 w m. Szklarska Poręba

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-950 Wrocław, ul. Norwida 34
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3378800 , fax. 071 3285048
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  ul. Norwida 34 34
  50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3378800, fax. 071 3285048
  REGON: 93210105300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja Rządowa Niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont zabudowy regulacyjnej rz. Kamiennej w km 21+213 - 21+300 w m. Szklarska Poręba
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont zabudowy regulacyjnej rz. Kamiennej w km 21+213 - 21+300 w m. Szklarska Poręba W szczególności: A/ zaplecze wykonawcy (1,00 kpl.), B/ Roboty przygotowawcze: wycinka drzew (6,00 szt.) i krzewów (0,005 ha), rozbiórka murów kamiennych (5,00m3), C/ Roboty ziemne: wykopy (1260,00m3), zasypki wnęk (710,00m3), rozplanowanie mas ziemnych (470,00m3), D/ Budowle regulacyjne: mur oporowy (258,20m3), gurt denny żelbetowy (28,80m3), żelbetowy element stabilizacji dna (4,20m3), E/ Remont muru oporowego: opaska żelbetowa p/erozyjna (11,50m3), respoinowanie okładziny kamiennej (71,00m2), zabudowa ubytków okładziny kamiennej (0,50m3), F/ Umocnienie denne z głazów i otoczaków (375,00m3) i profilowanie dna (150,00m3), G/ Zagospodarowanie terenu: humusowanie z obsianiem mieszanką traw (300,00m2) i rozplanowanie mas ziemnych (350,00m3). Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancja na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3.900,00 złotych (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wroclaw.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach