Przetargi.pl
Budowa stanowisk edukacyjnych Geoatrakcje Gór Stołowych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych - III przetarg

Park Narodowy Gór Stołowych ogłasza przetarg

 • Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Słoneczna 31
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8661436 , fax. 074 8662097
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Park Narodowy Gór Stołowych
  ul. Słoneczna 31 31
  57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8661436, fax. 074 8662097
  REGON: 89022381900011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pngs.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stanowisk edukacyjnych Geoatrakcje Gór Stołowych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych - III przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu stanowisk edukacyjnych pn.: Geoatrakcje Gór Stołowych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452140000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 500 zł słownie: trzy tysiące pięćset zł 0/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pngs.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach