Przetargi.pl
Budowa zadaszenia placu targowego MÓJ RYNEK w Daleszycach

Gmina Daleszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 26-021 Daleszyce, pl. Staszica 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3171693 , fax. 0-41 3171693
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Daleszyce
  pl. Staszica 9 9
  26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3171693, fax. 0-41 3171693
  REGON: 29101004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.daleszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zadaszenia placu targowego MÓJ RYNEK w Daleszycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obiektów budowlanych pn.: Budowa zadaszenia placu targowego MÓJ RYNEK w Daleszycach . Planowany obiekt stanowić będzie uzupełnienie zespołu dwóch brył parterowych pawilonów usytuowanych równolegle do siebie w odstępie ok. 3,0 m tworzących pasaż handlowy. Obiekt jest otwartą wiatą zadaszającą stanowiska handlowe (stragany). Powstałą przestrzeń między rzędami straganów przykrywa dach poliwęglanowy oparty na lekkich dźwigarach łukowych tworząc rodzaj pasażu z okapami przykrywającymi przed opadami stanowiska sprzedawców. Konstrukcja jest kontynuacją stalowego lekkiego przykrycia istniejącego pasażu handlowego. Środkową część wiaty, która jest kontynuacją istniejącego przejścia przez pasaż o dł. 12mb. należy zaopatrzyć w oświetlenie identyczne jak w istniejącej części pasażu wg. własnego opracowania i wyceny. Powierzchnia zabudowy 69,6 m2. Przedmiotowe obiekty zlokalizowane są na działce o nr ewid. 2530/2 w mieście Daleszyce przy ul. Plac Staszica. - powierzchnia działki 631,00 m2 Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany (zał. nr 9 do SIWZ), przedmiar robót (zał. nr 10 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.daleszyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach