Przetargi.pl
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Nowy Korczyn, poprzez organizację palcu zabaw, ciągów komunikacyjnych, utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem

Gmina Nowy Korczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3771003 , fax. 041 3771044
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Korczyn
  ul. Krakowska 1 1
  28-136 Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3771003, fax. 041 3771044
  REGON: 29101042900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowykorczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Nowy Korczyn, poprzez organizację palcu zabaw, ciągów komunikacyjnych, utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót ,,Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu wraz z przebudową ciągów pieszo - jezdnych. Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Buskiej w Nowym Korczynie został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 422150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1 Wadium - 5 000,00 PLN, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c. gwarancjach bankowych d. gwarancjach ubezpieczeniowych e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537). Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty. 17.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Nowy Korczyn na konto w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010 . Wadium nr postępowania ZITŚ.271.19.2012. 17.4 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 17.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 17.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 17.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 17.8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 17.8.1. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 17.8.2. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 17.8.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie uzupełnił dokumentów, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego 17.8.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowykorczyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną