Przetargi.pl
Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie -Godowie gm. Pawłów w okresie -2012- 2013 roku

Dom dla Osób Starych w Kałkowie-Godowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-225 Kałków, Godów 88
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3343862, 0600039912 , fax. 041 3343863
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom dla Osób Starych w Kałkowie-Godowie
  Godów 88 88
  27-225 Kałków, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3343862, 0600039912, fax. 041 3343863
  REGON: 29153892300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-pawlow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Placówka pomocy społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie -Godowie gm. Pawłów w okresie -2012- 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie Godowie gm. Pawłów w 2012 i 2013 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę całodobowego wyżywienia Dzienna racja pokarmowa dla pensjonariusza DLS wynosić będzie: 1. produkty zbożowe (w przeliczeniu na mąkę) - 270 g pieczywo mieszane - 250 g mąka i makarony - 50 g kasze - 40 g 2. mleko i produkty mleczne (w przeliczeniu na mleko płynne) - 1150 ml mleko - 550 ml sery twarogowe - 60 g sery podpuszczkowe - 20 g 3. jaja ? szt. 4. mięso, wędliny, ryby, (w przeliczeniu na mięso z kością) - 200 g mięso - 110 g wędliny - 40 g ryby - 40 g 5. masło 30 g 6. inne tłuszcze 15 ml. 7. ziemniaki 350 g 8. warzywa i owoce obfitujące w witaminę C 230 g 9. warzywa i niektóre owoce obfitujące w karoten 120 g 10. inne warzywa i owoce 280 g 11. cukier i słodycze (w przeliczeniu na cukier) 75 g cukier 60 g dżemy i marmolady 30 g Energia w kaloriach: 2500-2600 Białko ogółem w g.: 90 w tym zwierzęce 58 Tłuszcze w g.: 88 Węglowodany w g.: 1. Wszystkie etapy procesu produkcyjnego, łącznie z napełnianiem termosów powinny przebiegać bez zbędnych przestojów, celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zepsuciem i rozwojem drobnoustrojów chorobotwórczych. 2. Posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny, Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku. 3. Transport posiłków prowadzony będzie samochodami dostosowanymi do przewożenia środków spożywczych. 4. Posiłki dostarczane będą 3 razy dziennie w godzinach: - śniadanie: godz. 800-830 - obiad: godz. 1300-1330 - kolacja: godz. 1700- 5. Posiłki będą dzielone na dwa oddziały: oddział A - 60 posiłków oddział B - 28 posiłków 6. Dokładna liczbę posiłków na dany dzień zamawiający będzie podawał wykonawcy telefonicznie lub faksem do godz. 1000 dnia poprzedniego. Zakres zamówienia obejmuje usługi zgodnie z CPV: przedmiot główny - 55521200-0.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555212000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-pawlow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach