Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3653100 , fax. 041 3455220
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 64 64
  25-701 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3653100, fax. 041 3455220
  REGON: 29085679100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wod-kiel.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Spółki z o.o. Wodociągi Kieleckie ul. Krakowska 64 w Kielcach: 1.Komputer przenośny (model wzorcowy sugerowany przez producenta oprogramowania, dla którego jest przeznaczony komputer, i z którym musi prawidłowo współpracować - PSION Workabout Pro 3) - 8 szt. O parametrach nie gorszych niż: - kolorowy ekran dotykowy (3.7 cala, kolorowy, VGA (480 x 640 px), TFT, transfleksyjny, podświetlany, czytelny w świetle słonecznym) - klawiatura alfanumeryczna - procesor PXA270, 624 MHz - 1GB flash ROM - 256MB RAM - Zintegrowany bluetooth - temperatura pracy: -20° C do 50° C - wilgotność: 5% do 95% - wytrzymałość upadkowa - wielokrotnie 1.8 m na beton - Windows Mobile 6.0 Professional / polska lokalizacja - Moduł GSM/GPRS/EDGE Voice + zasilanie - Złącze RS232 - Akumulatory Li-Jon 3300mAh Zasilacz (zasilanie urządzenia i równoczesne ładowanie), przewód sieciowy W zestawie: futerał, torba inkasencka, kabel USB, zasilacz UWAGI: 1.Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych nazw (znaków towarowych). 2.Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe) zamawianego asortymentu mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu zamawianego asortymentu oraz standaryzację posiadanego sprzętu i oprogramowania, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 3.Warunki gwarancji: 3.1. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania usterek uszkodzonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego lub nieodpłatnego odbierania uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego oraz dostawy sprzętu wolnego od wad do siedziby Zamawiającego. 3.2.W sytuacji, gdy ten sam element dostarczonego sprzętu będzie naprawiany 3 razy,Zamawiający ma prawo do wymiany tegoż elementu lub urządzenia na nowy taki sam lub odpowiedni. 3.3. Długość okresu gwarancyjnego - warunki gwarancji oferowane przez producenta. Pozostałe warunki przetargowe: a) nie dopuszcza się składania ofert częściowych, b) nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych, c) nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż polski złoty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Postępowanie nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wod-kiel.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach