Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Skarżyskiego

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3953007
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Konarskiego 20 20
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3953007
  REGON: 29101887500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Skarżyskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) ubezpieczenie mienia Powiatu Skarżyskiego w zakresie: a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, b) ubezpieczenie mienia (systemem pierwszego ryzyka) od kradzieży z włamaniem i rozboju oraz ubezpieczenie od ryzyka dewastacji i wandalizmu, c) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem pierwszego ryzyka, d) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Skarżyskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.skarzyski.ibip.net.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach