Przetargi.pl
Wykonanie usług konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w obiektach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Politechnika Świętokrzyska ogłasza przetarg

 • Adres: 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3424150 , fax. 041 3443874,041 3424140
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Świętokrzyska
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 7
  25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3424150, fax. 041 3443874,041 3424140
  REGON: 00000169500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tu.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego w obiektach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw Urządzeń Transportu Bliskiego w obiektach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Konserwację urządzeń objętych niniejszym przetargiem należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.12.2005r w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263 poz.2198 z dnia 30.12.2005r). Wykonanie konserwacji i bieżących napraw obejmuje: - platformę pionową dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym A - platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych w hali Nr 1 ( bud. A ) - platformę pionową dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym B - platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych ( bud. B ) - platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych w hali Nr 3 ( bud. C ) - platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych w hali Nr 4 ( bud. D ) - dźwig osobowy w budynku Centrum Laserowych Technologii Metali zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ A.Do obowiązków konserwującego należy: 1.przestrzeganie instrukcji eksploatacji, 2.dokonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresie określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie: a)stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań, b)działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych, c)działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych, d)prawidłowości obsługi UTB. 3.sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, stanu: a)konstrukcji nośnej , w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych, b)toru jezdnego dźwignic szynowych, c)instalacji ochrony przeciwporażeniowej 4.bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu UTB 5.odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzenie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności 6.bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji 7.konserwujący w ramach czynności, o których mowa w pkt. 4 może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane i uwzględnione są wymagania określone w §24 ust. 2 w/w Rozporządzenia 8.przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku Nr 2 w/w Rozporządzenia, o ile wytwórca nie określa inaczej B.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1.Wykonywanie przeglądów technicznych należy prowadzić zgodnie z postanowieniami art.8 ust.4 oraz art.23 ust. 5 Ustawy z dnia 21.12.2000 roku - o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.) w tym: -wykonywanie przeglądów konserwacyjnych podstawowych P-1 do 30 dni ( zakres -przeglądu P-1 podano w zał. Nr 2 do umowy) -wykonywanie przeglądu rocznego ( zakres przeglądu okresowego P-2 podano w zał. Nr 3 do umowy) 2.Utrzymanie UTB w stałej sprawności technicznej ( w tym usuwanie awarii ) i dokonywanie drobnych napraw we wszystkie dni tygodnia na wezwanie telefoniczne Zamawiającego z wyjątkiem postojów urządzeń niezbędnych do wykonania czynności naprawczych i konserwacyjnych 3.Wykonywanie napraw UTB zleconych każdorazowo przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507500007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Cena za 1 roboczogodzinę
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tu.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach