Przetargi.pl
Budowa ulicy Dębowej w Chełmie Śląskim - ETAP II na działkach 817/44, 599/44, 616/44, 463/181, 465/84, 467/84, 683/86, 691/86, 688/86, 477/89, 805/89, 796/97, 843/95, 832/95, 362/89, 363/89, 366/88, 367/87, na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych nie będących newralgicznymi oraz uzgodnienie i doprowadzenie do odbioru tych robót przez właściwe organy.

Gmina Chełm Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2257503 , fax. 032 2257504
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełm Śląski
  ul. Konarskiego 2 2
  41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie
  tel. 032 2257503, fax. 032 2257504
  REGON: 27259334800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Dębowej w Chełmie Śląskim - ETAP II na działkach 817/44, 599/44, 616/44, 463/181, 465/84, 467/84, 683/86, 691/86, 688/86, 477/89, 805/89, 796/97, 843/95, 832/95, 362/89, 363/89, 366/88, 367/87, na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych nie będących newralgicznymi oraz uzgodnienie i doprowadzenie do odbioru tych robót przez właściwe organy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wszelkie nazwy własne materiałów, wyrobów i urządzeń przywołane w ww. dokumentacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Wykonawca może zastosować te materiały lub równoważne zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi: - usunięcie w-wy ziemi urodzajnej ok. 4200 m? - roboty ziemne ok. 2300 m2, - warstwa filtrująca ok. 2300m2, - dolna i górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego ok. 2300 m2, - nawierzchnia z kostki brukowej bez fazy w kol. czarnym grub. 8 cm ok. 2300m2; - krawężniki drogowe na ławie betonowej ok. 900 m; - zabezpieczenie sieci gazowej; - przebudowa sieci elektroenergetycznej; - usunięcie drzew. Powyższa budowa jest kontynuacją istniejącego już pierwszego etapu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany do wniesienia wadium w terminie do 03.08.2015 r. do godz. 10:00. Zamawiający ustala wadium w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysięce PLN).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chelmsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach