Przetargi.pl
Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach

Gmina Knurów ogłasza przetarg

 • Adres: 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3392308 , fax. 32 2351521, 3392292
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Knurów
  ul. dr. Floriana Ogana 5 5
  44-190 Knurów, woj. śląskie
  tel. 32 3392308, fax. 32 2351521, 3392292
  REGON: 27625758700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia publicznego pn. Remonty chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) rozebranie istniejących obrzeży betonowych 20x6 cm, 2) wykonanie koryta pod chodniki o głębokości 35 cm, 3) ręczne profilowanie dna koryta, 4) wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku, 5) wykonanie warstwy grubości 15 cm z kruszywa - żużel wielkopiecowy, 6) ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, 7) ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, 8) ułożenie chodnika z kostki jasnoszarej brukowej starobruk z dodatkiem 15 % kostki w kolorze antracyt grubości 6 cm na podsypce piaskowej, 9) odwóz ziemi z korytowania na odległość 1 km z uwzględnieniem kosztów składowania, 10) odwóz gruzu (obrzeży) na odległość 10 km z uwzględnieniem kosztów składowania, 11) wykonanie rowków pod obrzeża, 12) ręczne profilowanie poboczy. 3. Zakres prac: 1) na podstawie wskazań Zamawiającego, wynikających z jego potrzeb w/g wzoru, który jest załącznikiem nr 1 do wzoru umowy. Prace będą wykonywane do czasu wyczerpania środków finansowych w wysokości 50.000,00 zł. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające z wzoru umowy. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym normom, a także nazwom własnym materiałów, wskazanym w ww. dokumentach przetargowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Knurów w GETIN NOBLE Bank S.A. konto nr 67 1560 1081 2121 0517 3581 0006. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pok. 217, II piętro, nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ, i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty - z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. Wadium wnoszone w postaci gwarancji lub poręczenia musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 8. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 1) z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu, 2) z chwilą złożenia w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów przed upływem terminu składania ofert - w pozostałych formach.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin przystąpienia do zleconych prac
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach