Przetargi.pl
Budowa ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wybudowanie i Mościska

Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-240 Lubichowo, ul. Zblewska 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5885226 , fax. 058 5885340
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo
  ul. Zblewska 8 8
  83-240 Lubichowo, woj. pomorskie
  tel. 058 5885226, fax. 058 5885340
  REGON: 00053720800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wybudowanie i Mościska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa ujęcia ze stacją wodociągową w Zielonej Górze oraz wodociągu w miejscowościach: Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Zelgoszcz wybudowanie i Mościska: 3.1. Wykonanie studni głębinowej (studnia nr 2) odwiert o głębokości ok. 50m, kolumna wstępna ?16 - od 0,00m do ok. 20,0m (po wykonaniu otworu zdemontowana) kolumna eksploatacyjna ?14 od ok. 20,0m do 50,0m filtr siatkowy ?95/8 z siatki miedzianej L=18,0m w tym rura nad i podfiltrowa L=8,0m głowica studzienna ?16 dla zestawu pompowego ?80 szt. 1 obudowa studni nadziemna, z tworzywa sztucznego, ogrzewana elektrycznie, wyposażona w: - wodomierz studzienny kątowy ?80 szt. 1 - zawór zwrotny ?80 szt. 1 - przepustnica ?80 szt. 1 - zawór czerpalny ?15 szt. 1 - manometr tarczowy z kurkiem trójdrogowym szt. 1 - skrzynka energetyczna zestaw pompowy z rur stalowych kołnierzowych, ocynkowanych ?80 L=19,50m z czujnikiem poziomu wody pompa głębinowa o punkcie pracy Q=20m3/h, H=35m i mocy silnika 3,5kW kpl. 1 zasilanie energetyczne studni wystąpienie w imieniu inwestora o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód 3.2. Modernizacja istniejącej studni głębinowej (studnia nr 1) demontaż istniejącego zestawu pompowego demontaż istniejącej armatury (wodomierza, zaworu zwrotnego) demontaż istniejącej obudowy studni z kręgów betonowych przedłużenie istniejącej kolumny eksploatacyjnej ?9 5/8 od wysokości naziemnej obudowy studni montaż głowicy studziennej ?10 ? dla zestawu pompowego ?80 montaż obudowy studni - nadziemna, z tworzywa sztucznego, ogrzewana elektrycznie, wyposażona w: - wodomierz studzienny kątowy ?80 szt. 1 - zawór zwrotny ?80 szt. 1 - przepustnica ?80 szt. 1 - zawór czerpalny ?15 szt. 1 - manometr tarczowy z kurkiem trójdrogowym szt. 1 - skrzynka energetyczna zestaw pompowy z rur stalowych kołnierzowych, ocynkowanych ?80 L=19,50m z czujnikiem poziomu wody pompa głębinowa o punkcie pracy Q=20m3/h, H=35m i mocy silnika 3,5kW kpl. 1 zasilanie energetyczne studni 3.3. Wykonanie stacji uzdatniania wody - roboty budowlane powierzchnia zabudowy - 54,15m2 powierzchnia użytkowa - 41,41m2 kubatura budynku - 315,25m3 3.4. Wykonanie stacji uzdatniania wody - technologia wyposażenie stacji: aerator DN800 i V=0,7m3 ze złożem z pierścieni sprężarka bezolejowa o parametrach Q=6,0m3/h, p=0,8Mpa, P=1,5kW ze zbiornikiem 250L odżelazianie - 2 zestawy filtracyjne. Każdy filtr o parametrach DN1200, F=1,13m2, wypełnienie złożem kwarcowym zgodnie z projektem odmanganianie - 2 zestawy filtracyjne. Każdy filtr o parametrach DN1200, F=1,13m2, wypełnienie złożem kwarcowym i katalitycznym zgodnie z projektem dmuchawa o parametrach: Q=77,0m3/h, pdm=3-5m, P=3,0kW kpl. 1 pompa płukania filtrów o parametrach: Q=61m3/h, H=14-17mH2O, P=4,0kW kpl. 1 pompy II stopnia - zestaw hydroforowy (4 pompy + 1 rezerwowa) o parametrach: 29m3/h, H=40,0mH2O sterowny sterownikiem mikroprocesorowym z przetwornicą częstotliwości. Sterownik musi spełniać wszystkie funkcje wymienione w dokumentacji. chlorator - dane do doboru pracy: - natężenie przepływu wody Q=29,0m3/h - wymagana dawka chloru D=0,3 g/m3 - stężenie dawkowanego podchlorynu sodu c=3,0% pomiar wody surowej - wodomierz kpl.1 pomiar ilości wody tłoczonej do sieci - wodomierz z nadajnikiem impulsów kpl. 1. pomiar ilości wody płuczącej - wodomierz z nadajnikiem impulsów kp. 1 orurowanie stacji oraz konstrukcje wsporcze wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-En 10088-1, przy wykonywaniu rozgałęzień należy zastosować technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej, spawy wykonać za pomocą głowic do spawania orbitalnego. filtry uzbroić w przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi i tłumiącymi pozostałe zawory odcinające i odpowietrzniki - stal nierdzewna skrzynie kontrolno - pomiarowe z przelewem - wykonanie stal nierdzewna kpl. 2 osuszacz powietrza w hali filtrów kpl. 2 przykrycie kanału technologicznego - krata pomostowa ocynkowana wewnętrzna instalacja wod-kan - rury st.oc., PVC, przepływowy podgrzewacz wody dla jednego punku czerpalnego kpl. 1 osadnik wód popłucznych z kręgów betonowych ?1500 beton B35 studnie rewizyjne z kręgów betonowych ?1200 beton B35 studzienka neutralizatora - kręgi beton. ?1000 beton B35 studzienka na zamknięciem wodnym z kręgów beton. ?1200 beton B35 rurociągi łączące zbiornik wody czystej ze stacją uzdatniania oraz rurociągi łączące studnie głębinowe ze stacją uzdatniania wykonać ze z rur PE100, SDR17, PN10, Dz110 rurociągi kanalizacji wykonać z rur PVC Lite rurociąg odprowadzający wody popłuczne (S2 - studnia drenażowa) L=80,0m - rury PVC Dz200 Lite rurociągi, kształtki, uchwyty, konstrukcje wsporcze wewnątrz zbiornika wyrównawczego - stal nierdzewna X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-En 10088-1 rozruch stacji uzdatniania wraz z udokumentowaniem uzyskania wymaganego stopnia uzdatniania wody 3.5. Zagospodarowanie terenu stacji: nawierzchnie z kostki brukowej grubości 80mm 164,0m2 +36,0m2 krawężniki wystające 15x30 - 87,0m obrzeża betonowe 30x8 - 63,0m ogrodzenie z siatki 1,5m na słupkach stalowych obsadzonych w cokole 133,0m wrota z furtką - typowe kpl. 1 obsianie trawą terenu nieutwardzonego m2 1800,0 3.6. Wykonanie stacji uzdatniania wody - roboty elektryczne zasilanie energetyczne studni głębinowych wraz z czujnikiem poziomu wody w studni dla studni nr 1 i nr 2 instalacja wewnętrzna w stacji uzdatniania - oświetlenie, gniazda oświetlenie zewnętrzne na słupie szt 1 wykonanie i montaż rozdzielni zasilających i sterujących wszystkimi odbiornikami - pompami głębinowymi, pompą płuczącą, zestawem hydroforowym, przepustnicami, elektrozaworami, dmuchawą, sprężarką, chloratorem, pompą w odstojniku wód popłucznych. Rozdzielnie muszą zawierać konieczne urządzenia zabezpieczające oraz umożliwić podłączenie wszystkich elementów pomiarowo - kontrolnych takich jak: czujniki poziom wody w studniach głębinowych i zbiorniku wyrównawczym, sygnały z wodomierzy oraz z prądowych czujników ciśnienia montaż sterownika mikroprocesorowego swobodnie programowalnego sterującego pracą urządzeń na stacji uzdatniania wody - proces uzdatniania wody. Sterownik musi umożliwiać pomiar oraz rejestrację funkcji dodatkowych takich jak: ciśnienia i przepływy w różnych punktach instalacji, stany alarmowe itp. oraz wybrane sygnały (np. stany alarmowe) przesyłać GSM. 3.7. Wykonanie zbiornika wyrównawczego zbiornik żelbetowy na wodę pitną o objętości 100m3 , cylindryczny o średnicy wewnętrznej 6,53m, wysokość zbiornika 3,0m, obsypany ziemią 3.8. Wykonanie sieci wodociągowej sieć wodociągowa z przyłączami do granicy posesji z rur: - PE100, SDR17, Dz110 - L=110,0m - PE100, SDR17, Dz90 - L=12.073,0m - PE100, SDR17, Dz63 - L=2.359,0m - PE100, SDR17, Dz50 - L=113,50m - PE100, SDR17, Dz40 - L=282,0m hydranty p.poż. DN80 szt. 35,0 hydranty p.poż. DN50 szt. 5,0 zasuwy żeliwne kołnierzowe DN100 - szt. 2,0 zasuwy żeliwne kołnierzowe DN80 - szt. 94 zasuwy żeliwne kołnierzowe DN50 - szt. 27,0 zasuwy żeliwne kołnierzowe DN40 - szt. 55,0 przeciski pod dogami o łącznej długości 93,0m przewierty sterowane pod drogami o łącznej długości 192,0m 3.9. W kosztorysie ofertowym należy ująć koszty za roboty nie ujęte w przedmiarze robót a dotyczące: zajęcia pasa drogowego opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robót badań wody - bakteriologiczne i chemiczne obsługi geodezyjnej inwestycji z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej nadzoru geologicznego - dotyczy robot wiertniczych 3.10. Przedmiot zamówienia obejmuje również: uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń związanych z etapami budowlanymi w ramach obowiązujących przepisów prawa polskiego, w tym UDT. obsługę geodezyjną, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, realizację warunków określonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach, przeprowadzenie ewentualnych badań i prób, opracowanie operatu powykonawczego, komisyjny rozruch technologiczny końcowy z instrukcją eksploatacji. 3.11. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz Ustawą o drogach publicznych, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. 3.12 Szczegółowy zakres robót zawierają: 3.12.1 Przedmiar robót Stacja uzdatniania wody - studnia głębinowa 3.12.2 Przedmiar robót Stacja uzdatniania wody - technologia 3.12.3 Przedmiar robót Stacja uzdatniania wody - roboty budowlane 3.12.4 Przedmiar robót Stacja uzdatniania wody - roboty elektryczne 3.12.5 Przedmiar robót Stacja uzdatniania wody - zbiornik wyrównawczy 3.12.6. Przedmiar robót Sieć wodociągowa 3.12.7. Projekt budowlano - wykonawczy ujęcia i stacji wodociągowej we wsi Zielona Góra Gm. Lubichowo 3.12.8. Mapy do celów projektowych 3.12.9 Profil sieci wodociągowej 3.12.10 Zbiornik wyrównawczy 3.12.11 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża elektryczna 3.12.12 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża budowlana 3.12.13 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża sanitarna 3.12.14 Pozwolenie na budowę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 14.1.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). 14.2.Wadium powinno być wniesione do dnia 15 marca 2010 r. oraz musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 15 kwietnia 2010 r. w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubichowo w Banku Spółdzielczym w Lubichowie nr: 85 8341 0000 0000 0127 2000 0010 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: ZP-341-1-2010 O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 . ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ). 14.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 14.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna być ona sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę zamówienia publicznego, b) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, d) kwotę gwarancji, e) termin ważności gwarancji (do terminu związania ofertą), f) zobowiązanie Gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zgłoszone w terminie związania ofertą, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w ppkt 14.2 lit. b i e. 14.5. Gwarancja (poręczenie) musi zostać podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 14.6. Oryginał poręczeń lub gwarancji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 15 marca 2010 r. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu z potwierdzeniem dokonanej przez bank operacji finansowej, gdy wadium było wniesione w pieniądzu. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pozostałych formach (np. gwarancja, poręczenie) należy dołączyć do oferty. 14.7. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Art. 46 Ustawy Pzp. 14.8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium w przypadku wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. W takim przypadku Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14.9. Jeśli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14.10.Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie oraz w pozostałych przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp. 14.11. Wykonawca, który nie wniósł wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą - zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubichowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach