Przetargi.pl
wymiana generatora jedi hv, transformatora wysokiego napięcia hv i bezpieczników w aparacie RTG - tomografie komputerowym typu CT LIGHT SPEED PRO 32 wraz z wykonaniem przeglądu technicznego i testów akceptacyjnych po wykonaniu w/w czynności w Szpitalu Miejskim im. J. Brudzińskiego w Gdyni

SP ZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6207501 , fax. 058 6201114
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego
  ul. Wójta Radtkego 1 1
  81-348 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6207501, fax. 058 6201114
  REGON: 19014158100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiejski-gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wymiana generatora jedi hv, transformatora wysokiego napięcia hv i bezpieczników w aparacie RTG - tomografie komputerowym typu CT LIGHT SPEED PRO 32 wraz z wykonaniem przeglądu technicznego i testów akceptacyjnych po wykonaniu w/w czynności w Szpitalu Miejskim im. J. Brudzińskiego w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest wymiana generatora jedi hv, transformatora wysokiego napięcia hv i bezpieczników w aparacie RTG - tomografie komputerowym typu CT LIGHT SPEED PRO 32 (nr fabr. 3109YC6, nr syst. PL1345CT01, rok produkcji 2006 - zwanego dalej Urządzeniem) wraz z wykonaniem przeglądu technicznego i testów akceptacyjnych (w dwóch egzemplarzach) po wykonaniu w/w czynności w Szpitalu Miejskim im. J. Brudzińskiego w Gdyni. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany z wyłącznym użyciem oryginalnych części i podzespołów w 100% kompatybilnych z Urządzeniem, które posiadają niezbędne świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania i obrotu na terenie Polski i krajów UE. Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta Urządzenia na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia jest także zobowiązany do wykonania i dostarczenia testów akceptacyjnych - w dwóch egzemplarzach - zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3 poz. 18 z późn. zm.) dla ww. aparatu RTG - tomografu komputerowego typu CT LIGHT SPEED PRO znajdującego się w Szpitalu Miejskim im. J. Brudzińskiego w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1. Wykonawca na wykonaną przez siebie wymianę udzieli 12 (słownie: dwunasto) miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru- bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Wykonawca na dostarczone do wymiany części Urządzenia udzieli 12 (słownie: dwunasto) miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru- bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504212004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalmiejski-gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach