Przetargi.pl
pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa drogi w Rokitkach - alternatywna droga do węzła A - 1 w Stanisławiu

Gmina Tczew ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Lecha 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 530 51 32 , fax. (058) 530 51 30
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tczew
  ul. Lecha 12 12
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. (058) 530 51 32, fax. (058) 530 51 30
  REGON: 19167537900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa drogi w Rokitkach - alternatywna droga do węzła A - 1 w Stanisławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa drogi w Rokitkach - alternatywna droga do węzła A-1 w Stanisławiu (długość 2 km 193m) i składa się z następujących zadań: Zakres planowanych robót obejmuje: roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni roboty ziemne budowa kanalizacji deszczowej przebudowa ulicy budowa oświetlenia ulicznego przebudowa chodnika obustronnego wzdłuż ww ulicy oznakowanie drogi, Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej autorstwa Biura Realizacji - Inwestycji INŻYNIER, ul. Kubusia Puchatka 5/2, 83-110 Tczew. W ramach niniejszego zamówienia Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do: 1) Reprezentowania Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową. Specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2) Sprawdzania zgodności robót z dokumentacją projektową - projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno-wykonawczymi, normami i przepisami BHP. 3) Współpracy z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji projektowej. 4) Bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. 5) Podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy. 6) Podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych (wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego). 7) Zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót 8) Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu. 9) Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych. 10) Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych. 11) Żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. 12 Kontrolowania ilości i terminowości wykonywanych robót. 13) Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót 14) Uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji. 15) Wstrzymania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 16) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 17) Uczestniczenia w procedurze oddania przedmiotu umowy do użytkowania (do momentu uzyskania stosownego dokumentu pozwalającego na użytkowanie). 18) Sprawdzania faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót. 19) Sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji. 20) Składania sprawozdań miesięcznych z postępu robót. W sprawozdaniu należy przedstawić: a) Szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy. b) Analizę zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym. c) Informację o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót). 21) Niezależnie od składania sprawozdań Nadzór Inwestorski będzie informował na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac. 22) Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego - Inwestora w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego, Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 22) Wyznaczenia jednego z inspektorów jako koordynatora. Przedmiotowe zadanie jest objęte dofinansowaniem na podstawie umowy nr UDA-RPPM.08.01.01-00-041/08-00 o dofinansowanie Projektu Przebudowa drogi w Rokitkach - alternatywna droga do węzła A-1 w Stanislawiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa została zawarta w Gdańsku w dniu 16 października 2009 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. Oferta w okresie związania ofertą musi być zabezpieczona w wadium w wysokości 3 500,00zł, które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 1 Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Urzędu Gminy w Tczewie (Bank Spółdzielczy w Tczewie nr rachunku 02 8345 0006 0000 0390 2000 0004) 2 Zamawiający zatrzymuje wadium: 1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Urzędu Gminy w Tczewie (według potwierdzenia wpływu środków na rachunek określony w ust.1 niniejszej SIWZ). Wadium w formie innej niż pieniężna należy składać jako: kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz oryginalny dokument wraz z ofertą. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz instytucji wydających np. poręczenia, oryginalny dokument zostanie Wykonawcy zwrócony. W związku z powyższym, oryginalny dokument należy złożyć w ofercie, nie należy natomiast wpinać go trwale do oferty. Do oferty należy wpiąć kopię, która pozostanie u Zamawiającego. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, za zgodą Wykonawcy zaliczone jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach