Przetargi.pl
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Gniewino i Perlino, Gm. Gniewino. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84-250 Gniewino, Kostkowo, ul. Wejherowska 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6706655 , fax. 058 6706656
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
  Kostkowo, ul. Wejherowska 24 24
  84-250 Gniewino, woj. pomorskie
  tel. 058 6706655, fax. 058 6706656
  REGON: 22016041400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpk-kostkowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o. o. - 100 % udziałów Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Gniewino i Perlino, Gm. Gniewino. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Gniewino i Perlino gm. Gniewino na podstawie projektów budowlano - wykonawczych oraz pozostałych dokumentów szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 7 do SIWZ. Realizacja zamówienia będzie prowadzona w oparciu o decyzje pozwolenia na budowę nr AB9-VII-7351/119/08 z dnia 27.10.2008 r., nr AB9-VII-7351/116/08 z dnia 27.10.2008 r., nr AB9-VII-7351/95/06 z dnia 20.11.2006 r. wydanych przez Starostę Wejherowskiego. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Powyższe stanowi realizację projektu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewinie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, nr POIS.01.01.00-00-099/09, w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I oś - Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę: - sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Gniewino o dł. 4,641 km - sieci kanalizacyjnej tłocznej w miejscowości Gniewino o dł. 1,160 km - sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Perlino o dł. 2,726 km - sieci kanalizacyjnej tłocznej w miejscowości Perlino o dł. 2,696 km- - budowę sześciu przepompowni ścieków z separacją części stałych P1, P2, P8, P18, P21, P32 - budowę sieci wodociągowej Gniewino - Perlino o dł. 4,7 km Doboru przepompowni ścieków (P1, P2, P8, P18, P21, P32) z separacją części stałych (tłoczni) należy dokonać w oparciu o dane zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym, uwzględniając szczegółowe wytyczne zawarte w załącznikach do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Gniewino w miejscowościach Gniewino i Perlino. Sieć kanalizacji sanitarnej w Gniewinie przebiegać będzie przez następujące działki: nr 43, 53/2, 56, 59/5, 59/6, 62/1, 141/2, 168, 170/2, 172, 174, 275, 286, 290/1, 310, 326, 351/3, 351/6, 352/1, 352/2, 358/2, 365, 366, 369/13, 369/16, 420, 421/1, 421/2, 421/3, 425 obr. Gniewino, Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Perlino zlokalizowana zostanie na działkach: nr 61, 104, 154, 196/5, 169, 199, 204/2, 207, 209/6, 209/7, 211, 213, 214, 217, 219/2, 219/4, 219/5, 220, 227, 233, 240, 248, 252, 260/1, 260/3 obręb Perlino, oraz dz. nr 47/9, 53/1, 53/2, 185, 212 obr. Gniewino. Sieć wodociągowa trasa Gniewino - Perlino będzie przebiegać na terenie działek nr: 150/1, 326, 286, 275, 59/3, 53/2, 53/1, 47/9, 43 obr. Gniewino, nr 243, 240, 227, 220, 217, 225/2, 214, 196/5, 207, 209/5, 203, 204/3, 199, 9, 2, 99 obr. Perlino. Realizacja przedmiotu zamówienia stanowi etap skanalizowania gminy Gniewino. Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi zgodnie z warunkami tech. do oczyszczalni ścieków w Gniewinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank KBS GNIEWINO nr 45 8350 0004 4200 3897 2000 0010 (w innej formie zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8 SIWZ, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpk-kostkowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach