Przetargi.pl
Budowa pętli autobusowej na terenie Regionalnego Ośrodka Sportu Rekreacji Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach przy ulicy Jana Pawła II 6

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 644 23 99 , fax. 25 644 23 99
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 6 6
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 644 23 99, fax. 25 644 23 99
  REGON: 71045371700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa pętli autobusowej na terenie Regionalnego Ośrodka Sportu Rekreacji Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach przy ulicy Jana Pawła II 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa pętli autobusowej na terenie Regionalnego Ośrodka Sportu Rekreacji Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach przy ulicy Jana Pawła II 6. Zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9). Załączoną STWiORB należy wykorzystać w części dot. przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia stanowi jedynie niewielki fragment Projektu Budowlanego i decyzji pozwolenia na budowę nr 485/2009 na potrzeby prowadzonego postępowania został opracowany projekt wykonawczy budowy pętli autobusowej stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Powyższe powoduje również konieczność uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Obecnie trwa procedura zmiany w/w decyzji pozwolenia na budowę w celu skorelowania projektu wykonawczego i projektu budowlanego. Projekt budowlany zostanie przekazany wyłonionemu Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu procedury. W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ lub dokumentacji projektowej konkretnych marek urządzeń lub producentów, Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza możliwość składania oferty równoważnej, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji przetargowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych i nie droższych w eksploatacji niż określone w dokumentacji. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Brak wskazania w ofercie proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych (w dowolnym miejscu w swojej ofercie i w dowolny sposób, np. na osobnym wykazie) lub brak akceptacji przez Zamawiającego oferowanego rozwiązania jako równoważnego, skutkuje brakiem możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunku do dokumentacji projektowej (stanowiącej załącznik do SIWZ) zarówno przy zawieraniu umowy jak i w trakcie jej realizacji oraz uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z rozwiązaniami projektowymi zaproponowanymi przez Projektanta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 23 października 2013 r. do godz. 10.00 wnieść wadium w wysokości 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 40 1440 1101 0000 0000 1324 9024 z dopiskiem Wadium na: budowę pętli autobusowej na terenie Regionalnego Ośrodka Sportu Rekreacji Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach przy ulicy Jana Pawła II 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu dokumentu sporządzonego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) uznane jest przez Zamawiającego za oryginał; Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze Wykonawca składa w oryginale w siedzibie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce ul. Jana Pawła II 6 pok. 208 w godzinach od 7.30 do 15.30 lub załącza do oferty. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków i na jego pierwsze wezwanie. Treść wadium musi zabezpieczać skuteczność wezwania w przypadku wystąpienia okoliczności zawartych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arm.siedlce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach