Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej Nr 3036W Sochocin - Malużyn na odcinku od km 5+696 do km 6+516 dł. 820 m

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Płocka 101 101
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  REGON: jce@reynpol.re
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-plonsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej Nr 3036W Sochocin - Malużyn na odcinku od km 5+696 do km 6+516 dł. 820 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi powiatowej Nr 3036W Sochocin - Malużyn na odcinku od km 5+696 do km 6+516 dł. 820 m; Zakres robót: 1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 5+696 do km 6+516 dł. 820m 2. Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni 820,00 x 5,50 = 4510,00 m2 3. Mechaniczne skropienie podłoża kationową emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg/m2 4510 m2 4. Wykonanie warstwy wiążącej z nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej w ilości 100kg/m2 - 4510 m2 5. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej w ilości 75kg/m2 - 4510 m2 6. Wykonanie wcinek włączeniowych wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej na skrzyżowaniu dróg str. L i P m2 = 30 + 50 = 80 m2 7. Profilowanie poboczy równiarką (2x820) - 1640,00 m2 Droga 3036W znajduje się na terenie Gminy Sochocin, powiat płoński, województwo mazowieckie 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) Przedmiar robót b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych. 3) Roboty będą wykonywane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką inżynierską. Przetarg obejmuje specjalność według CPV: 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zasady wnoszenia wadium Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000 zł Słownie: pięć tysięcy złotych Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nr rachunku: 21 8213 0008 2006 0801 5161 0006 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: PZD.T-04.272.20.13

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd-plonsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach