Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - 8 Części

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5617624 , fax. 022 8330724
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  ul. Słowackiego 52/54 52/54
  01-629 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5617624, fax. 022 8330724
  REGON: 00017341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - 8 Części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących wyodrębnionych częściach na dostawę: Część 1 - komputery przenośne i oprogramowania Część 2 - drukarka laserowa i projektor multimedialny Część 3 - komputer przenośny i oprogramowanie Część 4 - komputery przenośne, oprogramowania i monitory Część 5 - oprogramowanie do analizy statystycznej Część 6 - komputer stacjonarny, oprogramowanie i monitor Część 7 - urządzenia e-book, tablety, pendrive i urządzenie wielofunkcyjne biurowe Część 8 - urządzenie wielofunkcyjne i drukarka Wi-Fi LAN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgs.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach