Przetargi.pl
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEJ OBUDOWY

Wojskowa Akademia Techniczna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6837865 , fax. 022 6837977
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna
  ul. Kaliskiego 2 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6837865, fax. 022 6837977
  REGON: 01212290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPECJALISTYCZNEJ OBUDOWY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej obudowy, z tworzywa sztucznego o wymiarach max. 100x200x300 mm., w kolorze czarnym, wykonanej w technologii druku 3D, opatrzonej logo Instytutu Optoelektroniki WAT. W obudowie znajdować się musi okno wyświetlacza, cztery wyjścia światłowodowe SMA, 4 wyjścia do zasilania i transmisji danych, dwa uchwyty montażowe kolimatorów oraz diod UV. Dostawa pneumatycznej komory do aerozolizacji biopaliw ciekłych, wyposażonej w dyszę wraz z układem do wytwarzania płaszcza ogniskującego strumień, z możliwością płynnej regulacji w płaszczyźnie XYZ, oraz z układem odprowadzania analitu. Komora musi być wykonana z metalu, i pokryta elektro-przewodzącą warstwą, tłumiącą fluorescencję w zakresie UV. Komora wyposażona musi być w okno do wprowadzania promieniowania UV (z gwintem w standardzie kompatybilnym z gwintami firmy Thorlabs), okno do układu detekującego fluorescencję oraz dwa światłowodowe wejścia SMA do układów detekcji rozpraszania wstecznego i bocznego. Wymiary komory - max. 63x60x74 mm. Dodatkowymi elementami są dwie tuleje optyczne z możliwością płynnej regulacji w płaszczyźnie XY, oraz jedna tuleja optyczna z regulacją w płaszczyźnie Z. Ww. układ zamknięty będzie w obudowie metalowej o wymiarach maksymalnych 400x400x150. Obudowa opatrzona ma być logo Instytutu Optoelektroniki WAT. Dostawa 6 uchwytów, wykonanych z duraluminium, do przygotowana filtrów optycznych do urządzenia próżniowego. Rysunek techniczny w załączniku nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 444217224
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wat.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną