Przetargi.pl
BUDOWA PARKINGU ULICA JEZIORNA W KALISZU POMORSKIM

Gmina Kalisz Pomorski reprezentowana przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 78-540 Kalisz Pomorski, ul. Wolności 25
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3616263 , fax. 094 3616288
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kalisz Pomorski reprezentowana przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego
  ul. Wolności 25 25
  78-540 Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3616263, fax. 094 3616288
  REGON: 33092056400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliszpom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA PARKINGU ULICA JEZIORNA W KALISZU POMORSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z placem manewrowym przy ul. Jeziornej w m. Kalisz Pomorski na działkach nr 94/3, 121, 122. Projektuje się budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z placem manewrowym. Na potrzeby dojazdu do parkingu projektuje się poszerzenie ulicy Jeziornej do szer. 5,00m. Wymiary projektowanych miejsc postojowych: 2,50x5,00m, dla osób niepełnosprawnych - 3,60x5,00m. Nawierzchnię parkingu projektuje się z płyt ażurowych betonowych o wymiarach 60/40 cm gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15cm. Nawierzchnię poszerzenia ulicy oraz placu manewrowego projektuje się z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Krawężnik wystający 12cm. Sytuacyjnie i wysokościowo projektowaną nawierzchnię parkingu i placu dowiązano do dróg istniejących i przyległych obiektów. Odwodnienie projektowanego parkingu i placu manewrowego na przyległy teren nieutwardzony. Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 7 000,00 złotych słownie : siedem tysięcy złotych. 1.Wadium może być wnoszone w formie: pieniądza, poręczenia bankowego, poręczenia SKOK z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : BS Kalisz Pomorski Nr rachunku : 53 8570 0002 0000 0156 2000 0020 z dopiskiem : wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Budowa parkingu ulica Jeziorna w Kaliszu Pomorskim. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, a nie termin dyspozycji przelewu przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kaliszpom.pl/zamowienia/lista/13.dhtml, www.kaliszpom.pl - zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach