Przetargi.pl
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie pakietu usług pomocy technicznej maintenance dla posiadanego przez ZOW NFZ systemu bezpiecznego wydruku Q-Vision

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4251161 , fax. 091 4251096
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Arkońska 45 45
  71-470 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4251161, fax. 091 4251096
  REGON: 01581798500096
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie pakietu usług pomocy technicznej maintenance dla posiadanego przez ZOW NFZ systemu bezpiecznego wydruku Q-Vision
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje odnowienie pakietu usług pomocy technicznej maintenance dla posiadanego przez ZOW NFZ systemu bezpiecznego wydruku Q-Vision, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy . Świadczenie usług wsparcia technicznego przedmiotowego systemu obejmować będzie w szczególności: a) rozwiązywanie problemów dotyczących funkcjonowania oprogramowania oraz baz danych systemu Q-Vision, b) usuwanie wykrytych błędów w działaniu systemu Q-Vision, c) dostosowywanie oprogramowania Q-Vision do nowych wersji systemów operacyjnych, d) dostarczanie i wdrażanie nowszych wersji oprogramowania Q-Vision, e) dostarczanie i wdrażanie bieżących ulepszeń i poprawek oprogramowania Q-Vision, f) zapewnienie 8 godzin roboczych programowania, w całym okresie trwania umowy, g) zagwarantowanie poprawności współpracy modułu Q-Ldap z Active Directory, h) serwisowanie zainstalowanych u Zamawiającego urządzeń dodatkowych, współpracujących z oprogramowaniem Q-Vision, takich jak terminale i czytniki kart, i) zapewnienie sprzętu zastępczego w przypadku uszkodzenia. Usługi wsparcia technicznego realizowane będą poprzez pomoc telefoniczną, mailową oraz połączenie zdalne. W przypadku niemożliwości rozwiązania problemu poprzez pomoc zdalną, wykonawca zobligowany będzie do wizyty serwisowej w miejscu wystąpienia problemów. Wybrany wykonawca zapewni: 1. 4-godzinny czas reakcji i 24-godzinny czas naprawy, w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę systemu, drukowania lub kopiowania, 2. 24-godzinny czas reakcji i maksymalnie 2-dniowy czas naprawy, w przypadku poważnych utrudnień w pracy sprzętu i aplikacji, 3. 24-godzinny czas reakcji i maksymalnie 4-dniowy czas naprawy w pozostałych przypadkach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 720000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach