Przetargi.pl
„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Dopiewo z podziałem na następujące zadania: - pn. Palędzie – budowa oświetlenia na boisku, - pn. Dopiewiec – budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnych Skrzatów.”

Gmina Dopiewo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, Leśna 1c
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dopiewo
  Leśna 1c
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  REGON: 631258738
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Dopiewo z podziałem na następujące zadania: - pn. Palędzie – budowa oświetlenia na boisku, - pn. Dopiewiec – budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnych Skrzatów.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 pn. Palędzie - budowa oświetlenia na boisku, dotyczy budowy oświetlenia terenu rekreacyjnego oraz terenu przyległego (4 maszty H=14m z oprawami oraz 4 słupy H=7m z 7 oprawami łącznie) wraz z budową przyłącza energetycznego nn 0,4kV – WLZ dla zasilenia szafek sterowania.Szafka SKP3-2P wykonana zostanie przez ENEA i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.W zadaniu należy uwzględnić zdjęcie koniecznej części murawy, zabezpieczenie jej i odtworzenie po wykonaniu prac.Zadanie nr 2 pn. Dopiewiec – budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnych Skrzatów (10 słupów z oprawami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach