Przetargi.pl
Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2020-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: • Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla Przedmiotu zamówienia, zwanej dalej Projektem, jej uzgodnienie oraz uzyskanie stosownych zezwoleń na jej realizację, na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 1 do umowy). • Budowę na podstawie opracowanego i uzgodnionego Projektu przyłączy transmisyjnych i zasilających do kamer wraz z budową niezbędnych odcinków kanalizacji kablowej i posadowieniem masztów dla kamer w lokalizacjach wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym. • Dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację kamer oraz pozostałych urządzeń systemu monitoringu wizyjnego niezbędnych do wykonania Przedmiotu zamówienia, łącznie z dostawą oprogramowania i bibliotek SDK zainstalowanych urządzeń oraz uruchomieniem oprogramowania systemu monitoringu wizyjnego zgodnie z opracowanym i uzgodnionym Projektem. • Zintegrowanie programowe lub sprzętowe wszystkich dostarczonych urządzeń z istniejącym Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. • Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I - osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo w ramach projektu „Bezpieczne Osiedle, Bezpieczna Szkoła”; Część II - osiedla Zielony Dębiec i osiedla Świerczewo – etap I. Program funkcjonalno-użytkowy stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Każda część będzie oceniana oddzielnie. 3. Opis równoważności Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty (np. karty techniczne wydruki ze strony internetowej i inne) potwierdzające, że produkty równoważne spełniają wszystkie minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego. 4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, w tym: 1) roboty instalacyjne z zakresu instalacji elektrycznych, 2) roboty instalacyjne z zakresu instalacji telekomunikacyjnych (światłowodowych), 3) roboty budowlane z zakresu budowy rurociągów kablowych, 4) obsługa pojazdów mechanicznych i urządzeń budowlanych, 5) organizacja placu budowy i zarządzanie zespołem pracowników. Dokumenty Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany będzie do dnia podpisania umowy do przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności, o których mowa powyżej. Uprawnienia W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności, o których mowa powyżej. Sankcje Za każdorazowe niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 9) wzoru umowy. 5. Miejsce wykonania zamówienia: Część I - obszar os. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, w szczególności część ulic: Garaszewo, Jarosławska, Krzesiny, Pabianicka, Tarnowska, Nowotarskiej, skrzyżowanie ul. Torowej i Pokrzywno, skrzyżowanie ul. Garaszewo i Niżańskiej. Część II - obszar osiedli Świerczewo i Zielony Dębiec, w szczególności: ul. Opolska od ul. Czechosłowackiej do ul. Jarzębowej, ul. Jarzębowa, ul. Łozowa od ul. Czechosłowackiej do ul. Kasztanowej, ul. Kasztanowa, ul. 28 Czerwca 1956 r. od ul. Kasztanowej do ul. Bukowa 8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Ustala się wadium w wysokości: Część I: 5 000,00 zł Część II: 11 000,00 zł 2. Wadium wnosi się pod rygorem odrzucenia oferty przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form na Beneficjenta: - w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 91 1020 4027 0000 1502 1262 0672 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poręczenia i gwarancje należy wystawić na Beneficjenta: Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 3. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie składania ofert. 4. Wadium w formach niepieniężnych a) w przypadku ofert składanych w formie elektronicznej wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. b) w przypadku ofert składanych w postaci papierowej, wymagane jest złożenie do wyznaczonego terminu składania ofert oryginalnego dokumentu gwarancji/ poręczenia, podpisanego przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia w Urzędzie Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań - w Biurze Podawczym (hol główny) na parterze przy wejściu głównym do Urzędu i oznaczenie nazwą, adresem Wykonawcy oraz hasłem: ZOU-XII.271.128.2020.MM lub złożenie powyższego dokumentu wraz z ofertą. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczeń musi obejmować cały okres związania ofertą. Koniecznym jest, aby gwarancja/poręczenie zawierały w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium oraz obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, tj.: zgodnie z art. 46 ust 4a ustawy, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z w art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę: a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; Inne dokumenty składane wraz z ofertą: b) Wypełnione i podpisane Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ; c) Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 i 5 do SIWZ – jeśli dotyczy; d) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych – dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ (zgodnie z pkt III 3. SIWZ); e) Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się: e.a w przypadku oferty składanej w postaci elektronicznej: - złożenia oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. lub - notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa udzielonego przez osobę upoważnioną do udzielenia pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. e.b w przypadku oferty składanej w postaci papierowej: - złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach