Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jaśminowej w Komornikach i w ul. Aroniowej w Plewiskach

Gmina Komorniki ogłasza przetarg

 • Adres: 62-052 Komorniki, Stawna 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618107751 , fax. +48618107985
 • Data zamieszczenia: 2023-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komorniki
  Stawna 1
  62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie
  tel. +48618107751, fax. +48618107985
  REGON: 631258709
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jaśminowej w Komornikach i w ul. Aroniowej w Plewiskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Komorniki.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.Podział na części jest następujący:- I część obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w ul. Jaśminowej w Komornikach,- II część obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w ul. Aroniowej w Plewiskach.3. Szczegółowy zakres robót, zgodnie z którymi należy wykonać prace, zawiera dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD i przekazania jej Zamawiającemu.5. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9a do SWZ dla części I oraz załącznik nr 9b do SWZ dla części II.6. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres, na jaki zostanie zawarta Umowa, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w zakresie części I oraz nie mniejszą niż 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w zakresie części II, ważne nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. W przypadku wykonywania dwóch części Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Zamawiający zaakceptuje posiadany przez Wykonawcę dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego, która będzie zawarta na okres roczny i będzie odnawialny z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej do czasu odbioru końcowego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ważny dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu.7. Gwarancja i rękojmia1) Wymagany okres gwarancji - zgodnie z ofertą, minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy,2) Zakres uprawnień z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.8. Informacje dotyczące zastosowania wyrobów, materiałów i technologii równoważnych.W przypadku użytych w dokumentacji postępowania nazw materiałów należy je rozumieć jako przykładowe – o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność. W takim wypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej oraz w każdym systemie referencji technicznych.Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentach jest obowiązany udowodnić poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w dokumentacji projektowej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.9. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracyZamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty ziemne, związane z budową oświetlenia, a także operatorzy sprzętu dla każdej z części zamówienia.Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 6 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 9a i 9 b do SWZ ).10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom dla każdej z części zamówienia. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działanie jak za swoje własne.1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Komorniki.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.Podział na części jest następujący:- I część obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w ul. Jaśminowej w Komornikach,- II część obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w ul. Aroniowej w Plewiskach.3. Szczegółowy zakres robót, zgodnie z którymi należy wykonać prace, zawiera dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD i przekazania jej Zamawiającemu.5. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9a do SWZ dla części I oraz załącznik nr 9b do SWZ dla części II.6. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres, na jaki zostanie zawarta Umowa, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w zakresie części I oraz nie mniejszą niż 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w zakresie części II, ważne nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. W przypadku wykonywania dwóch części Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Zamawiający zaakceptuje posiadany przez Wykonawcę dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego, która będzie zawarta na okres roczny i będzie odnawialny z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej do czasu odbioru końcowego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ważny dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu.7. Gwarancja i rękojmia1) Wymagany okres gwarancji - zgodnie z ofertą, minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy,2) Zakres uprawnień z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.8. Informacje dotyczące zastosowania wyrobów, materiałów i technologii równoważnych.W przypadku użytych w dokumentacji postępowania nazw materiałów należy je rozumieć jako przykładowe – o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność. W takim wypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej oraz w każdym systemie referencji technicznych.Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentach jest obowiązany udowodnić poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w dokumentacji projektowej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.9. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracyZamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty ziemne, związane z budową oświetlenia, a także operatorzy sprzętu dla każdej z części zamówienia.Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 6 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 9a i 9 b do SWZ ).10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom dla każdej z części zamówienia. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działanie jak za swoje własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach